Р Е Ш Е Н И Е №184

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

184

от 30 септември 2020 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Хаджиево и с. Црънча, общ. Пазарджик.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С продажбата на общински имоти чрез публичен търг с тайно наддаване ще постъпят средства в приходната част на общинския бюджет.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 47, ал. 1, чл. 57 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава продажбата на имоти, частна общинска собственост в гр. Пазарджик, с. Хаджиево и с. Црънча, общ. Пазарджик, както следва:

    

  1. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.2272 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, две, две, седем, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 06.07.2020 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Бузлуджа», с площ 288 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, предишен идентификатор: 55155.502.2268, номер по предходен план: 502.2268, квартал: 242, парцел XI – търговия и услуги, съседи: 55155.502.1679, 55155.502.1676, 55155.502.1783, 55155.502.2270, 55155.502.9577, 55155.502.2271, актуван с акт за частна общинска собственост № 5741/16.06.2020 г., с начална тръжна цена 28 800 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 550,40 лева).
  2. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1998 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, девет, девет, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Верила» № 16, с площ 379 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: 55155.502.159, номер по предходен план: квартал: 149, парцел XII – 159, съседи: 55155.502.1999, 55155.502.583, 55155.502.158, 55155.502.161, 55155.502.160, 55155.502.9510, актуван с акт за частна общинска собственост № 4856/24.07.2017 г., с начална тръжна цена 37 900 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 5 988,20 лева).
  3. 3. Поземлен имот с идентификатор 77061.112.1 (седем, седем, нула, шест, едно, точка, едно, едно, две, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.08.2020 г., адрес на поземления имот: с. Хаджиево, п.к. 4441, ул. Неизвестна, местност ТЕПЕ ДЪМГА, с площ 11969 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – гробищен парк, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 112001, съседи: 102.8, 77061.112.11, 77061.112.12, 77061.112.9, 77061.112.10, 77061.100.9, актуван с акт за частна общинска собственост № 5798/13.07.2020 г., с начална тръжна цена 23 938 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 15 799,10 лева).
  4. 4. Поземлен имот с идентификатор 78570.122.28 (седем, осем, пет, седем, нула, точка, едно, две, две, точка, две, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Црънча, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-244/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена зпаовед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Црънча, местност СТЪРЧИ КРАК, с площ 1380 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназанчение, категория на земята при неполивни условия: 6, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000449, съседи: 122.11, 78570.122.17, 78570.122.12, 78570.122.13, 78570.122.7, 78570.122.27, актуван с акт за частна общинска собственост № 5111/29.05.2018 г., с начална тръжна цена 2 691 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 649,60 лева).

 

     ІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата им чрез публичен търг с тайно наддаване.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

35

29

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

Поименно гласуване

сряда 07 октомври 2020 - 13:50:33