Р Е Ш Е Н И Е №181

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

181

от 30 септември 2020 година, взето с Протокол №11

 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод от ВС „Солсбор”, землище с. Сбор до стълб №113 на ВСН „Сарая”, землище с. Априлци, общ. Пазарджик.

 

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод от ВС „Солсбор”, землище с. Сбор до стълб №113 на ВСН „Сарая”, землище с. Априлци, общ. Пазарджик.

Трасето започва от съществуващ трафопост в ПИ с идентификатор 65468.167.19 – НТП за електроенергийното производство /частен имот/, пресича и се установява в ПИ с идентификатор 65468.167.29 – НТП за път от републиканската пътна мрежа /път II-37 Панагюрище-Пазарджик/, след което в посока югоизток продължава по ПИ с идентификатор 00571.19.5 – НТП за път от републиканската пътна мрежа /път II-37 Панагюрище-Пазарджик/, чупи на запад и след около 227 м чупи на югоизток като се установява в ПИ с идентификатор 00571.16.4 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, пресича пасище, собственост на Община Пазарджик, след което чупи на юг до достигането на стълб №113 на ВСН „Сарая”, находящ се в ПИ с идентификатор 00571.63.40 в землището на с. Априлци, общ. Пазарджик, който следва да бъде захранен, съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

33

33

0

0

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

сряда 07 октомври 2020 - 13:43:55