Р Е Ш Е Н И Е №178

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е

178

от 30 септември 2020 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатори 55155.52.7 и 55155.52.8 /за обособяване на УПИ XIII-70, складова дейност, търговия и услуги/, м. Атчаир по КККР на гр. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 55155.52.29 – НТП за селскостопански, горски и ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп, м. Атчаир по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатори 55155.52.7 и 55155.52.8 /за обособяване на УПИ XIII-70, складова дейност, търговия и услуги/, м. Атчаир по КККР на гр. Пазарджик и издава разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 55155.52.29 – НТП за селскостопански, горски и ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп, м. Атчаир по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

 

Транспортният достъп до ПИ с идентификатори 55155.52.7 и 55155.52.8 /за обособяване на УПИ XIII-70, складова дейност, търговия и услуги/ ще се осъществява от съществуваща улица в регулацията на гр. Пазарджик  /ул. „Свобода”/, разполага се в ПИ с идентификатор 55155.52.29 – НТП за селскостопански, горски и ведомствен път и след около 60 м достига до проектния имот, като се подсигурява и достатъчна ширина за вход за същия имот, съгласно предложението в приложената скица, заданието по чл.125 от ЗУТ и регистъра на засегнатите имоти.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

35

35

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

сряда 07 октомври 2020 - 13:41:09