Р Е Ш Е Н И Е №180

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

180

от 30 септември 2020 година, взето с Протокол №11

 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод НН за захранване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 78570.135.17 /УПИ I-17/, м. Чорбови градини, землище с. Црънча, общ. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод НН за захранване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 78570.135.17 /УПИ I-17/, м. Чорбови градини, землище с. Црънча, общ. Пазарджик.

Трасето започва от съществуващ стълб №38 от МрНН, извод „А”, ТП „3-Црънча”, извод СрНН „Варвара”, находящ се в края на регулацията на с. Црънча, след което се насочва на запад и се установява в ПИ с идентификатор 78570.1.45 – НТП селскостопански, горски, ведомствен път, след около 35 м сменя посоката си като чупи на югозапад през източната част на имот 78570.135.8 – НТП нива, като продължава в същата посока до достигането на еднофамилна жилищна сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 78570.135.17 /УПИ I-17/, м. Чорбови градини, землище с. Црънча, общ. Пазарджик, която следва да бъде захранена, съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

37

37

0

0

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

сряда 07 октомври 2020 - 13:38:35