Р Е Ш Е Н И Е №177

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

177

от 30 септември 2020 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: ПУП-ПР в обхват ПУП-ПР за УПИ IX-Детска площадка в кв. 25 по плана на с. Огняново.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПР ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, на основание  чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2, чл. 124а,  ал. 1 и чл.  134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПР в обхват УПИ IX-Детска площадка в кв. 25 по плана на с. Огняново.

 

  1. Разрешава изработване на проект на ПУП-ПР в обхват УПИ X-Детска площадка в кв. 25 по плана на с. Огняново.

 

     

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

33

32

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

сряда 07 октомври 2020 - 13:33:02