Р Е Ш Е Н И Е №176

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

176

от 30 септември 2020 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нов присъединителен електропровод 110 kV за захранване на ПИ с идентификатор 66559.62.1, м. Кичук чал, землище с. Синитово, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов по повод подадено заявление вх. №18-00-958_001/29.07.2020 г. от „Солар Парк Тракия” ООД и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов присъединителен електропровод 110 kV за захранване на ПИ с идентификатор 66559.62.1, м. Кичук чал, землище с. Синитово, общ. Пазарджик, преминаващо през имоти общинска собственост, съгласно предложението в приложената скица и регистъра на засегнатите имоти.

 

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 

ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП и прокарване на трасе на присъединителен електропровод. Проектното трасе на електропровода започва от нов стълб №23 като въздушно отклонение от ВЛ „Огняново-Брацигово”, насочва се на север и преминава над ПИ с идентификатор 66559.61.1 – НТП пасище до достигането на ПИ с идентификатор 66559.62.1, м. Кичук чал, землище с. Синитово, общ. Пазарджик, който следва да бъде захранен.

Дължината на електропровода е около 82 м – общинска собственост, засегнатата площ е 1483 кв.м – общинска собственост.

 

ІV. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

     

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

34

33

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

сряда 07 октомври 2020 - 13:30:18