Р Е Ш Е Н И Е №174

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

174

от 30 септември 2020 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло до ново електромерно табло за захранване на ПИ с идентификатор 55155.52.63, м. Атчаир, землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

 

           Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  по повод подадено заявление вх. №УТ-2847/19.08.2020 г. от „Електроразпределение Юг” ЕАД и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло до ново електромерно табло за захранване на ПИ с идентификатор 55155.52.63, м. Атчаир, землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, преминаващо през имоти, общинска собственост, съгласно предложението в приложената скица и регистъра на засегнатите имоти.

 

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 

ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП и прокарване на трасе на кабелна линия 1 kV. Проектното трасе на електропровода започва от сектор „разпределително поле” в съществуващо електромерно табло, присъединено от извод „Е” на ТП „Квартал 22”, находящо се на границата на ПИ с идентификатор 55155.52.59, насочва се на изток като се разполага в ПИ с идентификатор 55155.12.91 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път до достигането на ново електромерно табло, предвидено за монтаж на имотната граница на ПИ 55155.52.64 за захранване на ПИ с идентификатор 55155.52.63, м. Атчаир, землище гр. Пазарджик.

Дължината на електропровода е около 88 м – общинска собственост, засегнатата площ е 0.141 дка – общинска собственост.

 

ІV. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

           

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

33

33

0

0

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

сряда 07 октомври 2020 - 13:26:06