Р Е Ш Е Н И Е №172

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

172

от 30 септември 2020 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за изменение на действащ ОУП на гр. Пазарджик, одобрен с Решение на ОС №150/26.07.2006 г., в обхвата на кв. 414, кв. 415, кв. 415г и кв. 415д и в съответствие с него, изменение на ПУП.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложеното изменение на ОУП и ПУП-ПРЗ, ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и чл. 134, ал. 1 т. 1, във връзка с ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява задание за изменение на действащ ОУП на гр. Пазарджик, одобрен с Решение на ОС №150/26.07.2006 г., в обхвата на кв. 414, кв. 415, кв. 415г и кв. 415д и изменение на ПУП в съответствие с проекта за изменение на ОУП.

Разрешава изработването на проект за изменение на ОУП на гр. Пазарджик, одобрен с Решение на ОС №150/26.07.2006 г., в обхвата на кв. 414, кв. 415, кв. 415г и кв. 415д.

Допуска едновременното изработване на проект за изменение на ПУП в съответствие с проекта за изменение на ОУП.

 

 

           

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

33

28

2

3

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

сряда 07 октомври 2020 - 13:18:32