Р Е Ш Е Н И Е №170

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

170

от 30 септември 2020 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: Формиране на една слята маломерна паралелка в ОУ „Христо Ботев” с. Главиница, две слети маломерни паралелки в ОУ „Васил Априлов” с. Синитово, една маломерна и две слети маломерни паралелки в ОУ „Георги Бенковски“ с. Хаджиево за учебната 2020/2021 година.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Разрешава формиране на:

- една слята маломерна паралелка от ІІІ и  ІV клас със 7 ученици в ОУ „Христо Ботев” с. Главиница, с допълнително финансиране за осигуряване на пълно обезпечаване на учебния процес в размер на 5 607.00 лв. за учебната 2020/2021 година;

- две слети маломерни паралелки от І и ІІІ клас с 9 ученици и от ІІ и ІV клас с 8 ученици в ОУ „Васил Априлов” с. Синитово, с допълнително финансиране за осигуряване на пълно обезпечаване на учебния процес в размер на 5 607.00 лв. за учебната 2020/2021 година;

- една маломерна паралелка в ІІІ клас със 7 ученици и две слети маломерни паралелки от І и ІІ клас с 9 ученици и от V и VІ клас с 9 ученици в ОУ „Георги Бенковски“ с. Хаджиево, с допълнително финансиране за осигуряване на пълно обезпечаване на учебния процес в размер на 9 345.00 лв. за учебната 2020/2021 година.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

39

39

0

0

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

сряда 07 октомври 2020 - 13:10:45