П Р О Т О К О Л №10 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 30 юли 2020 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

П Р О Т О К О Л  №10

 

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 30 юли 2020 г. от 14.00 часа,

в пленарна зала, бул. „България” №2

 

Присъстваха:

I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Николов Харалампиев, Никола Петров Пенчев, Ренета Петрова Камберова, Александър Красимиров Иванов, Румен Спасов Димитров, Георги Димитров Коприщенов, Тодор Милчев Тодоров, Георги Ангелов Георгиев, Евгени Мартинов Абаджиев, Венелина Ангелова Георгиева, Иван Георгиев Йорданов, Таня Ангелова Димитрова, Златко Димитров Митрев, Христо Василев Бързев.

 1. От ПП ГЕРБ: Иван Дойчев Панайотов, Найден Тодоров Шопов, Илиян Николов Вулянов, Гинче Димитрова Караминова, Борис Димитров Димитров, Малина Георгиева Консулова-Златева, Валентина Асенова Кайтазова, Стоян Атанасов Траянов.

III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова,  Благо Атанасов Солов, Лилия Георгиева Георгиева, Чавдар Стоянов Чавдаров, Лазар Огнянов Попов, Велина Грозданова Георгиева-Петкова, Руди Садков Синапов.

 1. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Борис Иванов Манев.
 2. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Григоров Антонов, Мари Василев Кемчев.

VІ. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Грозева Маринска, Димитър Любомиров Петков.

VII. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Георгиев Шопов, Илия Ангелов Джамбазов.

VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Георгиев Ангелов, Васил Надков Янков.

ІХ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Спасов Николов.

Отсъстваха общинските съветници: Евтим Николов Янев и Йордана Красимирова Темнилова.

         Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет и предложи в дневния ред да бъдат включени две извънредни точки: първа точка да бъде: Актуализация на бюджета на община Пазарджик към 30.06.2020 г., а 31 точка – Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ  за ПИ 55155.10.258, м. Татар Екин, землище гр. Пазарджик. Предложението беше прието с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.

         Г-н Благо Солов предложи да отпадне точка „Питания” в случай, че г-н Тодор Попов няма да остане до края на сесията.  С 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

      

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

 1. Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 31.07.2020 г.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

 1. Поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Р България с цел погасяване на задължение по предоставен заем от ЦБ на Община Пазарджик през 2018 г.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

 1. Изменение на Решение №117/28.05.2020 г., взето с Протокол №8 на Общински съвет – Пазарджик.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

 1. Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” по процедура чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” за разкриване на планирани две социални услуги – „Приют” и „Център за работа с деца на улицата” в Община Пазарджик.

Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция СД

 

 1. Актуализиране на списъка на средищните училища на територията на Община Пазарджик за учебната 2020/2021 година.

Докладва г-жа Гергана Табакова – директор дирекция ОК

 

 1. ПУП-ПРЗ в обхват УПИ І-Озеленяване /поземлен имот с идентификатор 55155.507.94 по КККР на гр. Пазарджик/ в кв. 560 на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.507.15 в кв. 417 по плана на гр. Пазарджик и образуване на УПИ с предназначение „За паркинг”.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПР в обхват УПИ V-447 и УПИ ІV-446 в кв. 49, УПИ І-Кметство и читалище в кв. 48 и улица с о.т. 138-120-121-120 по плана на с. Огняново.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод и водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 15271.104.7, м. Геров трап, землище с. Говедаре.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Разрешение за изработването на ПУП-ППЗ за ПИ с идентификатор 32010.40.62, м. Сай Кория, землище с. Ивайло.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП – Изменение на ПР и ПЗ за ПИ с начин на трайно ползване – нива, с идентификатор 32010.40.14 в м. Сай Кория, землище с. Ивайло.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти с оглед осъществяване на връзката на имот №011067 в м. Гелемена, землище с. Добровница, с автомагистрала „Тракия”.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за транспортно-комуникационна връзка от ПИ с идентификатор 46749.153. 69, м. Хаджийски ливади, землище на с. Мало Конаре до ПИ с идентификатор 46749.149.221 – НТП за местен път и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от поземлени имоти, собственост на Община Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 66559.2.31, м. Маждрата, землище с. Синитово.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Одобряване на ПУП-ПП за пътна връзка към обект: „Паркинг, търговия и услуги” в ПИ в м. Черни могили землище с. Мокрище в обслужващата зона на път І-8 /София – Пазарджик/ при км 184+800 ляво.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Одобряване на ПУП-ПП за трасета на подземен електропровод и водопровод, захранващи ПИ с идентификатор 32010.33.25, м. Бръждовица, землище с. Ивайло.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 55155.5.31, м. Бечовица по КККР на землище гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2020 г.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.505.118 по КККР на гр. Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. Промяна на граници на общински поземлен имот с идентификатор 55155.503.1462 по КККР на гр. Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. Промяна на граници на общински поземлен имот, находящ се в кв. 52 по плана на с. Ивайло.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. Учредяване на възмездно право на строеж в проектен имот с идентификатор 53335.305.17, съставляващ УПИ І – Възлова станция в местност Годжука, землище с. Огняново, на „Електроразпределение ЮГ” ЕАД.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. Промяна трайното предназначение на територията и начина на трайно ползване на ПИ с идентификатор 55155.19.493 и ПИ с идентификатор 55155.19.491 по КККР на гр. Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. Промяна начина на трайно ползване на ПИ с идентификатор 53335.142.21 по КККР на с. Огняново.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. Даване съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черногорово.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. Приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка на общински имоти с идентификатори 55155.503.1452 и 55155.503.407.5.1, находящи се на ул. „Екзарх Йосиф” и приемане на решение за продажбата им по реда на ЗПСК чрез публичен търг с явно наддаване.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. Приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка на общински имот с идентификатор 55155.504.322.1.14, находящ се на ул. „Виделина” и приемане на решение за продажбата му по реда на ЗПСК чрез публичен търг с явно наддаване.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. Отчет за работата на Общински съвет – Пазарджик за периода януари – юни 2020 г.

 

 1. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Пазарджик за периода януари – юни 2020 г.

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.10.258, м. Татар Екин в землището на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

По първа точка: Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 31.07.2020 г., докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Благо Солов, г-жа Бойка Маринска, г-н Димитър Петков. Изказвания направиха г-н Никола Пенчев, г-жа Велина Петкова, г-н Илия Джамбазов. Г-н Тодор Тодоров предложи прекратяване на дебатите и преминаване към гласуване. Прие се с 25 гласа – за, против – 9, въздържали се – 2.

Решението по първа точка се прие с 27 гласа – за, против – 3, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По втора точка: Поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Р България с цел погасяване на задължение по предоставен заем от ЦБ на Община Пазарджик през 2018 г., докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Благо Солов.

Решението по втора точка се прие с 29 гласа – за, против – 7, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По трета точка: Изменение на Решение №117/28.05.2020 г., взето с Протокол №8 на Общински съвет – Пазарджик, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по трета точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По четвърта точка: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” по процедура чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” за разкриване на планирани две социални услуги – „Приют” и „Център за работа с деца на улицата” в Община Пазарджик, докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция СД. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четвърта точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По пета точка: Актуализиране на списъка на средищните училища на територията на Община Пазарджик за учебната 2020/2021 година, докладва г-жа Гергана Табакова – директор дирекция ОК. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по пета точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

 

По шеста точка: ПУП-ПРЗ в обхват УПИ І-Озеленяване /поземлен имот с идентификатор 55155.507.94 по КККР на гр. Пазарджик/ в кв. 560 на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Г-н Чавдар Чавдаров зададе въпроси и направи изказване.

Решението по шеста точка се прие с 26 гласа – за, против – 7, въздържали се – 0.

 

По седма точка: Даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.507.15 в  кв. 417 по плана на гр. Пазарджик и образуване на УПИ с предназначение „За паркинг”, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седма точка се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По осма точка: Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПР в обхват УПИ V-447 и УПИ ІV-446 в кв. 49, УПИ І-Кметство и читалище в кв. 48 и улица с о.т. 138-120-121-120 по плана на с. Огняново, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осма точка се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По девета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод и водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 15271.104.7, м. Геров трап, землище с. Говедаре, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по девета точка се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По десета точка: Разрешение за изработването на ПУП-ППЗ за ПИ с идентификатор 32010.40.62, м. Сай Кория, землище с. Ивайло, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по десета точка се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По единадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП – Изменение на ПР и ПЗ за ПИ с начин на трайно ползване – нива, с идентификатор 32010.40.14 в м. Сай Кория, землище с. Ивайло, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по единадесета точка се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По дванадесета точка:  Изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти с оглед осъществяване на връзката на имот №011067 в м. Гелемена, землище с. Добровница, с автомагистрала „Тракия”, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по дванадесета точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тринадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за транспортно-комуникационна връзка от ПИ с идентификатор 46749.153. 69, м. Хаджийски ливади, землище на с. Мало Конаре до ПИ с идентификатор 46749.149.221 – НТП за местен път и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от поземлени имоти, собственост на Община Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.

По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тринадесета точка се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По четиринадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 66559.2.31, м. Маждрата, землище с. Синитово, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиринадесета точка се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По петнадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за пътна връзка към обект: „Паркинг, търговия и услуги” в ПИ в м. Черни могили землище с. Мокрище в обслужващата зона на път І-8 /София – Пазарджик/ при км 184+800 ляво, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по петнадесета точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По шестнадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасета на подземен електропровод и водопровод, захранващи ПИ с идентификатор 32010.33.25, м. Бръждовица, землище с. Ивайло, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шестнадесета точка се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По седемнадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 55155.5.31, м. Бечовица по КККР на землище гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седемнадесета точка се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По осемнадесета точка: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2020 г., , докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осемнадесета точка се прие с 29 гласа – за, против – 6, въздържали се – 0.

Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По деветнадесета точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по деветнадесета точка се прие с 27 гласа – за, против – 6, въздържали се – 1.

Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесета точка: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.505.118 по КККР на гр. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесета точка се прие с 29 гласа – за, против – 5, въздържали се – 2.

Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и първа точка: Промяна на граници на общински поземлен имот с идентификатор 55155.503.1462 по КККР на гр. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.  Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и първа точка се прие с 29 гласа – за, против – 6, въздържали се – 0.

Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и втора точка: Промяна на граници на общински поземлен имот, находящ се в кв. 52 по плана на с. Ивайло, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.  Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и втора точка се прие с 28 гласа – за, против – 3, въздържали се – 2.

Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и трета точка: Учредяване на възмездно право на строеж в проектен имот с идентификатор 53335.305.17, съставляващ УПИ І – Възлова станция в местност Годжука, землище с. Огняново, на „Електроразпределение ЮГ” ЕАД, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.  Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и трета точка се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и четвърта точка: Промяна трайното предназначение на територията и начина на трайно ползване на ПИ с идентификатор 55155.19.493 и ПИ с идентификатор 55155.19.491 по КККР на гр. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.  Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и четвърта точка се прие с 28 гласа – за, против – 1, въздържали се – 1.

Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и пета точка: Промяна начина на трайно ползване на ПИ с идентификатор 53335.142.21 по КККР на с. Огняново, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.  Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и пета точка се прие с 27 гласа – за, против – 1, въздържали се – 0.

Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и шеста точка: Даване съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черногорово, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.  Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и шеста точка се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и седма точка: Приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка на общински имоти с идентификатори 55155.503.1452 и 55155.503.407.5.1, находящи се на ул. „Екзарх Йосиф” и приемане на решение за продажбата им по реда на ЗПСК чрез публичен търг с явно наддаване, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.  Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. За членове на комисията по провеждане на търга бяха предложени: Велина Петкова, Арлин Антонов, Румен Димитров и Христо Бързев. За Велина Петкова гласуваха 29, против – 0, въздържали се – 2. За Арлин Антонов гласуваха 26, против – 0, въздържали се – 1. За останалите предложение не се гласува.

Решението по двадесет и седма точка се прие с 27 гласа – за, против – 5, въздържали се – 0.

Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и осма точка: Приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка на общински имот с идентификатор 55155.504.322.1.14, находящ се на ул. „Виделина” и приемане на решение за продажбата му по реда на ЗПСК чрез публичен търг с явно наддаване, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.  Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. За членове на комисията по провеждане на търга бяха предложени Румен Димитров и Христо Бързев.

Решението по двадесет и осма точка, заедно с предложението за членове на комисията, се прие с 29 гласа – за, против – 5, въздържали се – 0.

Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

Двадесет и девета и тридесета точки бяха за сведение.

 

По тридесет и първа точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.10.258, м. Татар Екин в землището на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.

Решението по тридесет и първа точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

 

 

 

 

 

 

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

 

 

 

Съставил протокола:

Дона Терзийска

четвъртък 06 август 2020 - 14:11:45