Р Е Ш Е Н И Е №166

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

166

от 30 юли 2020 година, взето с Протокол №10

 

 

ОТНОСНО: 1. Приемане на анализа на правното състояние, информационния меморандум, приватизационната оценка на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански цели, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.504.322.1.14 (пет пет едно пет пет точка пет нула четири точка три две две точка едно точка четиринадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Виделина” № 2-А, ет.0, самостоятелният обект се намира на етаж 0 в сграда с идентификатор 55155.504.322.1, брой надземни етажи 4, брой подземни етажи 0, предназначение: жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.504.322, предназначението на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 132.82 кв.м. (сто тридесет и два квадратни метра и осемдесет и два квадратни сантиметра), прилежащи части: съответното право на строеж, Ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 55155.504.322.1.3, 55155.504.322.1.4, стар идентификатор няма, акт за частна общинска собственост № 2425/04.04.2011 г., вписан в дв.вх. рег. № 2134/03.05.2011 г., том VІІІ, № 12 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик, както и

 1. Приемане на решение за продажба по реда на ЗПСК чрез публичен търг с явно наддаване на описаният в т.1 имот, определяне условия на търга;
 2. Утвърждаване на тръжната документация и
 3. Определяне на Комисия за организиране и провеждане на търга.

 

         Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с ал. 2, чл. 3, ал. 3, т. 2, във връзка с чл.1, ал.2, т.6, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал.1 и чл. 32, ал.3, т. 1 от ЗПСК, във връзка с чл.5,  чл.6, чл.8 и чл.9 от Наредба за търговете и конкурсите, приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., и Решение № 42 от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол № 2 на Общински съвет – Пазарджик,

 

Р Е Ш И:

        

 1. Приема приложените към предложението на Кмета на Община Пазарджик: анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански цели, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.504.322.1.14 (пет пет едно пет пет точка пет нула четири точка три две две точка едно точка четиринадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Виделина” № 2-А, ет.0, самостоятелният обект се намира на етаж 0 в сграда с идентификатор 55155.504.322.1, брой надземни етажи 4, брой подземни етажи 0, предназначение: жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.504.322, предназначението на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 132.82 кв.м. (сто тридесет и два квадратни метра и осемдесет и два квадратни сантиметра), прилежащи части: съответното право на строеж, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 55155.504.322.1.3, 55155.504.322.1.4, стар идентификатор няма, акт за частна общинска собственост № 2425/04.04.2011 г., вписан в дв. вх. рег. № 2134/03.05.2011 г., том VІІІ, акт №12 при Агенция по вписванията,Служба по вписванията Пазарджик.
 2. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК гореописаният самостоятелен обект.

2.1. Наименование и обект на търга – общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански цели, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.504.322.1.14 (пет пет едно пет пет точка пет нула четири точка три две две точка едно точка четиринадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Виделина” № 2-А, ет.0, самостоятелният обект се намира на етаж 0 в сграда с идентификатор 55155.504.322.1, брой надземни етажи 4, брой подземни етажи 0, предназначение: жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.504.322, предназначението на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 132.82 кв.м. (сто тридесет и два квадратни метра и осемдесет и два квадратни сантиметра), прилежащи части: съответното право на строеж, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 55155.504.322.1.3, 55155.504.322.1.4, стар идентификатор: няма, акт за частна общинска собственост № 2425/04.04.2011 г., вписан в дв. вх. рег.№ 2134/03.05.2011 г., том VІІІ, акт № 12 при Агенция по вписванията, Служба по вписванията Пазарджик.

2.2. Начална тръжна цена: 145 000 лева (сто четиридесет и пет хиляди лева)

2.3. Стъпка на наддаване: 1 450 лева (хиляда четиристотин и петдесет лева), представляваща 1 на сто от началната тръжна цена.

2.4. Размер на депозита: 130 500 лева (сто и тридесет хиляди и петстотин лева), която сума, следва да бъде постъпила в банковата сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17.00 часа на 28-я ден, включително от датата на обнародването на настоящото решение в “Държавен вестник”. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

2.5. Тръжната документация (включваща и Информационния меморандум) се закупува на гише „Ксерокс” в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящ се в партерния етаж на сградата на общинска администрация Пазарджик, в гр. Пазарджик, на бул. „България“ № 2. Цената на тръжната документация е 500 (петстотин) лева.

2.6. Срокът за закупуване на тръжната документация е до 17.00 часа на 12-тия ден от датата на обнародването на настоящото решение в “Държавен вестник”. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

2.7. Срокът за подаване на предложения за участие в търга е до 17.00 часа на 28-я ден, включително от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник”. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден. Предложенията се подават в деловодството  на Общински съвет – Пазарджик, находящо се на ХІІІ-тия етаж, в сградата находяща се в гр. Пазарджик, на бул. „България“ № 2.

2.8. Срокът за оглед на недвижимите имоти, обект на тази приватизация е до 17.00 часа на 28-я ден, включително от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник”. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

2.9. Търгът ще се проведе в „Заседателна зала”, находяща се на ІІ-рия етаж в сградата на общинска администрация - Пазарджик, в гр. Пазарджик, на бул. „България“ №2, с начален час 14.00 часа, на 31-ия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”. Ако този ден е неприсъствен, търгът ще се проведе на първия следващ присъствен ден.

2.10. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга – няма.

2.11. В публичния търг с явно наддаване могат да участват при равни условия всички физически и юридически лица, с изключение на:

- дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица по чл. 3, т. 9 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, включително чрез пряко и/или косвено участие;

- физическите и юридическите лица, членовете на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити, освен ако са погасили задълженията си;

- лицата с непогасени парични задължения към Община Пазарджик и публични задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

В случай, че участниците са търговци по смисъла на Търговския закон или юридически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, допълнително изискване е да не са в производство по ликвидация, да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по несъстоятелност.

 2.12. Собствеността върху обекта, предмет на приватизацията, се прехвърля след заплащане на достигнатата на търга цена и подписване на приватизационния договор.

 1. Утвърждава тръжната документацияПриложение №1.
 2. Определя Комисия за организирането и провеждането на търга в състав от 7 (седем) члена, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС;

ЧЛЕНОВЕ: 1. Анна Николова – юрисконсулт в дирекция ПО;

 1. Теменушка Иванова – началник отдел УОС;
 2. Надежда Дончева – гл. експерт в дирекция БОС;
 3. Иванка Вълкова – гл. експерт в дирекция БОС;
 4. 5. Румен Димитров – общински съветник;
 5. Христо Бързев – общински съветник.

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

 1. Пламенка Виячева – началник отдел в дирекция ПО;
 2. Даниела Щерева – н-к отдел „Финансово-стопански”.

 

Определя възнаграждение за всеки член на комисията по 100 лева.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

34

29

5

0

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 06 август 2020 - 14:07:27