Р Е Ш Е Н И Е №157

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

157

от 30 юли 2020 година, взето с Протокол №10

 

 

ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. С предлаганите продажби се решават трайно жилищните проблеми на гражданите.                                        

         Общинският съвет – Пазарджик след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,  чл. 37, чл. 39, т. 1, т. 2 и т. 4 и чл. 42 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на  Община Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава продажбата на общински жилища на настанените в тях наематели, както следва:

  1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1365.1.2 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, шест, пет, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 16.06.2020 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “СПАРТАК”, който се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 55155.502.1365.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1365, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 68,79 кв.м. (шестдесет и осем квадратни метра и седемдесет и девет квадратни сантиметра), прилежащи части: изба 5 с площ 4,41 кв.м. (четири квадратни метра и четиридесет и един квадратни сантиметра) и 4,608% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5754/24.06.2020 г., вписан във дв. вх. рег. под № 3814 на 06.07.2020 г., том 13, Акт № 139 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 10 888,40 лева (десет хиляди осемстотин осемдесет и осем лева и четиридесет стотинки) на наемателя Димитър Ангелов по повод заявление вх. № 44-1311/20.05.2020 г.
  2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1368.1.14 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, шест, осем, точка, едно, точка, едно, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 22.12.2016 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “СПАРТАК”, който се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 55155.502.1368.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1368, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 41,57 кв.м. (четиридесет и един квадратни метра и петдесет и седем квадратни сантиметра), прилежащи части: изба 26 с площ 3,69 кв.м. (три квадратни метра и шестдесет и девет квадратни сантиметра) и 1,469% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 4675/05.12.2016 г., вписан във дв. вх. рег. под № 12224 на 12.12.2016 г., том 39, Акт № 158 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 7 216,80 лева (седем хиляди двеста и шестнадесет лева и осемдесет стотинки) на наемателя Любен Любенов по повод заявление вх. № 44-1508/09.06.2020 г.
  3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.688.1.3 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, шест, осем, осем, точка, едно, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 09.07.2020 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Бузлуджа”, който се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 55155.502.688.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.688, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 43,16 кв.м. (четиридесет и три квадратни метра и шесетнадесет квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 3 с площ 2,64 кв.м. (два квадратни метра и шестдесет и четири квадратни сантиметра) и 2,4511% (5,14 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 2562/22.08.2011 г., вписан във дв. вх. рег. под № 4897 на 13.09.2011 г., том XVIII, № 125 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 7 237,30 лева (седем хиляди двеста тридесет и седем лева и тридесет стотинки) на наемателя Янко Михайлов по повод заявление вх. № 44-1547/12.06.2020 г.

 

ІІ. Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС при продажба на сгради, които не са нови (каквито са общинските апартаменти) не се начислява ДДС.

 

ІІІ. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

34

27

6

1

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 06 август 2020 - 13:11:30