Р Е Ш Е Н И Е №156

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

156

от 30 юли 2020 година, взето с Протокол №10

 

 

ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2020 година.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С актуализацията на Годишната програма ще се осигури бюджета в приходната му част.

Поради това, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства

 

Р Е Ш И:

 

Приема предложената Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2020 година.

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

35

29

6

0

 

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

м. юли 2020 г.                                                                                                                     

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ

НА

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И    РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

ЗА 2020 г.

 

І. ПРОДАЖБИ

Урегулирани поземлени имоти

 

по

ред

Населено място

Квар

тал

Урегулиран поземлен

имот – описание

Площ

на имота, кв.м.

 

Акт за общинска

собственост

1.

гр.Пазарджик

ул. ”Петър Бонев”

134“а“

Поземлен имот с идентификатор 55155.506.1470

568

5740/16.06.2020

2.

гр.Пазарджик

ул. ”Петър Бонев”

134“а“

Поземлен имот с идентификатор 55155.506.1471

567

5743/16.06.2020

3.

гр.Пазарджик

ул.”Бузлуджа”

242

Поземлен имот с идентификатор 55155.502.2272

288

5741/16.06.2020

4.

гр.Пазарджик

1420

Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1768

234

2612/08.11.2011

5.

гр.Пазарджик

ул.”Стефан Стамболов”

416

Поземлен имот с идентификатор 55155.507.298

73

 

6.

гр.Пазарджик

ул.„Янтра”

410“б“

УПИ IX, ведно със сграда 

309

 

7.

гр.Пазарджик

ул.„Янтра”

410“б“

УПИ XIII

309

 

8.

гр.Пазарджик

ул.„Гео Милев”

367

Сграда с иден. 55155.503.684.4

13

4543/16.05.2016

9.

гр.Пазарджик

ул.„Спартак” 5

 

Самостоятелен обект в сграда с иден. 55155.502.1374.1.31

22.46

3072/12.03.2013

10.

с. Главиница

50

Самостоятелен обект в бл. 11, гараж 9, в УПИ I-жил.стр.

19.30

52/11.02.2002

11.

с. Алеко Константиново

6

УПИ V-385

1655

 

12.

с. Алеко Константиново

6

УПИ VI -385

1655

 

13.

с. Алеко Константиново

51

УПИ I-общ.

897

 

14.

с. Алеко Константиново

54

УПИ II -общ.

569

 

15.

с. Алеко Константиново

54

УПИ IX-общ.

414

 

16.

с. Алеко Константиново

54

УПИ XV-общ.

716

 

17.

с. Алеко Константиново

54

УПИ XVI-общ.

372

 

18.

с. Братаница

76

УПИ XV-общ.

882

5714/29.04.2020

19.

с. Добровница

3

УПИ XVIII-общ.

860

 

20.

с. Драгор

6

УПИ II-93

784.69

 

21.

с. Звъничево

27

УПИ VIII-181,182,СНС

720

5685/28.02.2020

22.

с. Ивайло

22

УПИ X-жил.строителство

1118

5734/03.06.2020

23.

с. Ивайло

22

УПИ XI-260

705

5731/02.06.2020

24.

с. Ивайло

36

УПИ I-произ.и скл. дейност

4137

5735/03.06.2020

25.

с. Ивайло

36

УПИ IV-произ. и скл. дейност

2272

5737/03.06.2020

26.

с. Ивайло

36

УПИ V-произ. и скл. дейност

8562

5736/03.06.2020

27.

с. Мало Конаре

145

УПИ II-1048

426

28.

с. Мало Конаре

148

УПИ XII-снс

594

 

29.

с. Мало Конаре

150

УПИ V-снс

331

 

30.

с. Сарая

46

УПИ VIII-общ.

654

 

31.

с. Хаджиево

8

УПИ VIII-общ.

600

53/17.09.2001

32.

с. Црънча

8

УПИ IV-общ.

811

 

33.

с. Черногорово

15“а“

УПИ I-търг. и усл.

295

 

34.

с. Черногорово

88

УПИ XVI-общ.

676

 

35.

с. Черногорово

88

УПИ XVII-общ.

518

 

36.

с. Черногорово

88

УПИ XVIII-общ.

525

 

37.

с. Юнаците

37

УПИ XVII-316

254

5664/20.02.2020

38.

с. Юнаците

53

УПИ VI-общ.

769

494/12.12.2006

 

ІІI.Учредяване право на строеж, пристрояване и надстрояване.

 

по

ред

Населено място

квартал

Урегулиран поземлен

имот –описа

 Площ  на   застроява-

не    

Акт за общинска собственост

1.

гр. Пазарджик

ул. „Петър Бонев”

134”а”

Поз.имот 55155.506.1472

254 кв.м.

5744/16.06.2020

 

  1. Продажба на имоти от общинския поземлен фонд в Община Пазарджик

 

по

ред

Населено място, № на поз.имот

Площ, кв.м.  – АОС

 

начин на трайно          ползване

1.

с. Братаница, ПИ с идент. 06149.51.31

1500

Друг вид земеделска земя

2.

с. Пищигово, ПИ с идент.56561.270.91

10389

 

3.

с. Хаджиево, ПИ с идент.77061.112.1

11969

 

 

 

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ ОБЩО: 198 000 лева

 

 

 

 

 

 

четвъртък 06 август 2020 - 13:04:38