Р Е Ш Е Н И Е №155

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

155

от 30 юли 2020 година, взето с Протокол №10

 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 55155.5.31, м. Бечовица по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 55155.5.31, м. Бечовица по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Трасето започва от нов СБ стълб, предвиден за вграждане в участъка между стълб № 11/25 и стълб № 11/26, извод СН „Звъничево”, подстанция „Септемврийци”, в обхвата на ПИ с идентификатор 55155.6.82 – НТП за селскостопански, горски и ведомствен път, като се разполага в него и се насочва в посока югозапад. След около 260 м достига до ПИ с идентификатор 55155.5.48 – НТП за селскостопански, горски и ведомствен път и се установява в него в посока югозапад до достигане на ПИ с идентификатор 55155.5.31, м. Бечовица по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, който следва да бъде захранен, съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

30

30

0

0

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 06 август 2020 - 13:02:46