Р Е Ш Е Н И Е №154

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

154

от 30 юли 2020 година, взето с Протокол №10

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасета на подземен електропровод и водопровод, захранващи ПИ с идентификатор 32010.33.25, м. Бръждовица, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасета на подземен електропровод и водопровод, захранващи ПИ с идентификатор 32010.33.25, м. Бръждовица, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.

 

Трасето на електропровода започва от съществуващо електромерно табло, намиращо се на южната граница на ПИ с идентификатор 32010.33.91, насочва се на изток през ПИ с идентификатор 32010.33.94 – НТП за местен път, след което променя посоката си на север като се установява в ПИ с идентификатор 32010.33.98 – НТП полски път и продължава по него, след което чупи на изток до достигането на ПИ с идентификатор 32010.33.25, който следва да бъде захранен, съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

 

Трасето на водопровода започва от съществуващ магистрален водопровод, преминаващ през ПИ с идентификатор 32010.33.98 – НТП полски път, установява се в полския път в посока юг, като след около 272 м променя посоката си на изток до достигането на ПИ с идентификатор 32010.33.25, който следва да бъде захранен, съгласно изчертаното със синьо трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

30

30

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 06 август 2020 - 13:00:30