Р Е Ш Е Н И Е №149

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

149

от 30 юли 2020 година, взето с Протокол №10

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – Изменение на ПР и ПЗ за поземлен имот с идентификатор 32010.40.14, в местност Сай Кория по КК на землището на с. Ивайло.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения ПУП – Изменение на ПР и ПЗ, ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ

 

Р Е Ш И:

 

Разрешава изработването на ПУП-Изменение на ПР и ПЗ за поземлен имот 32010.40.14, с начин на трайно ползване – нива, представляващ част от УПИ LII (52/4.167), в бивш Стопански двор на ТКЗС, в местността Сай Кория по КК на землището на с. Ивайло, с оглед разделяне на имота и обособяване на два УПИ за жилищно строителство, съответно УПИ LXI-182 (Проектен ПИ32010.40.182) и УПИ LII-181 (Проектен ПИ32010.40.181) и обслужваща алея (Проектен ПИ 32010.40.183) и ситуиране на свободно стоящо застрояване при показатели за имота, отговарящи на изискванията на Жилищна устройствена зона с малка височина (Жм), П. застр. 60%, мин. озел. пл. 40%, Кинт 1,2, съгласно означенията на проекта – предложение за ПУП-Изменение на ПР и ПЗ.

Достъпът до ново обособените УПИ, става от местен път (ПИ 32010.40.163) разположен от север и обслужваща алея (Проектен ПИ 32010.40.183).

Проектът за ПУП – ПРЗ, да се представи и в цифров вид, в CAD формат върху технически носител.

     

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

29

29

0

0

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 06 август 2020 - 12:30:57