Р Е Ш Е Н И Е №148

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

148

от 30 юли 2020 година, взето с Протокол №10

 

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 32010.40.62, местност Сай Кория в землището на с. Ивайло.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения.   Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и  чл. 9, ал. 2, чл. 124а, ал. 1 , чл. 109 ал. 1, т. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания:

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 32010.40.62, местност Сай Кория в землището на с. Ивайло.

 

  1. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 32010.40.62, местност Сай Кория в землището на с. Ивайло, при условията на устройствена зона „Пп“, съгласно ОУП на Общината.

 

Срок за представяне на плана в Общината – 150 календарни дни.

 

 

     

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

30

30

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 06 август 2020 - 12:23:28