Р Е Ш Е Н И Е №147

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

147

от 30 юли 2020 година, взето с Протокол №10

 

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасета на електропровод и водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 15271.104.7, м. Геров трап, землище с. Говедаре, община Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик по повод подадено заявление вх. №УТ-93_001/13.01.2020 г. от Митко Запрянов и Заприн Запрянов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасета на електропровод и водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 15271.104.7, м. Геров трап, землище с. Говедаре, общ. Пазарджик, преминаващи през имоти общинска собственост, съгласно предложението в приложената скица и регистъра на засегнатите имоти.

 

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 

ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП и прокарване на трасета на подземен електропровод и водопровод. Проектното трасе на електропровода започва от съществуващо трасе на кабелна линия НН в урбанизираната територия на с. Говедаре като преминава въздушно над ПИ с идентификатор 15271.102.458 – НТП напоителен канал, след което продължава подземно като се установява в ПИ с идентификатор 15271.102.195. След около 210 м чупи на запад и продължава в ПИ с идентификатор 15271.109.186, след около 90 м чупи на юг и се установява в ПИ с идентификатор 15271.104.240, и трите имота с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, до достигането на ПИ с идентификатор 15271.104.7, м. Геров трап, землище с. Говедаре, който следва да бъде захранен.

Проектното трасе на водопровода започва от съществуващ водопровод в обхвата на ПИ с идентификатор 15271.102.195 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, насочва се в посока север и следва трасето на електропровода до достигането на ПИ с идентификатор 15271.104.7, м. Геров трап, землище с. Говедаре, който следва да бъде захранен.

Дължината на електропровода е около 577 м – общинска собственост, засегнатата площ е 1 212 кв.м – общинска собственост, а дължината на водопровода е около 417 м – общинска собственост, засегнатата площ е 288 кв.м – общинска собственост.

 

ІV. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

 

 

     

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

27

27

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 06 август 2020 - 12:14:23