Р Е Ш Е Н И Е №144

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

144

от 30 юли 2020 година, взето с Протокол №10

 

 

ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ в обхват УПИ I-Озеленяване /поземлен имот с идентификатор 55155.507.94 по КККР на гр. Пазарджик/ в кв. 560 на гр. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание  чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2, чл. 124а,  ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ I-Озеленяване /поземлен имот с идентификатор 55155.507.94 по КККР на гр. Пазарджик/ в кв. 560 на гр. Пазарджик.

 

  1. Разрешава изработване на проект на ПУП-ПР в обхват УПИ I-Озеленяване /поземлен имот с идентификатор 55155.507.94 по КККР на гр. Пазарджик/ в кв. 560 на гр. Пазарджик.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

33

26

7

0

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 06 август 2020 - 11:32:21