Р Е Ш Е Н И Е №142

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

142

от 30 юли 2020 година, взето с Протокол №10

 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие Община Пазарджик да подаде проектно предложение  по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за разкриване на планирани две  социалните услуги „Приют“ и „Център за работа с деца на улицата“ в Община Пазарджик.

       С реализирането на проектното предложение ще бъдат разкрити две социални услуги „Приют за пълнолетни лица“ и „Център за работа с деца на улицата“, което ще доведе до разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и/или техните семейства, като се насърчават равните възможности на уязвимите групи и се разширява обемът, многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общината.

         Разкриването на СУ „Приют“ с капацитет 25 места ще осигури подкрепа на възрастни бездомни лица, в невъзможност сами да задоволят основните си житейски потребности, лица в напреднала възраст, живеещи на улицата при мизерни битово-хигиенни условия, неспособни да се реализират в обществения и социален живот.

Разкриването на СУ „Център за работа с деца на улицата“ с капацитет 30 места ще предоставя защита и грижа за детето, според индивидуалните му потребности и интереси, като основните задачи са: социална работа, свързана с превенция от попадане на деца на улицата и отпадане от училище, осигуряване на базовите потребности, възстановяване и укрепване на семейните връзки и отношения, психологическа и училищна подкрепа, мобилна работа на терен.

         Потребителите на социалните услуги по проекта за планираните две социални услуги: „Приют“ и „Център за работа с деца на улицата“ в Община Пазарджик ще бъдат освободени от заплащане на потребителски такси.

       Съобразно т. 9.1.2 от Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029, към момента на кандидатстване, кандидатите – общини, следва да представят и копие от Решение на Общинския съвет за подаване на проектно предложение по процедурата.

       Съобразно т. 20 от Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029, към момента на кандидатстване, кандидатите – общини, следва да представят Заповед за упълномощаване на лице, което ще представлява Конкретния бенефициент по проекта, ще подаде проектното предложение и ще подписва всички документи свързани с изпълнението на проекта.

         Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината за одобряване на внесено проектно предложение по процедура чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за разкриване на планирани две социалните услуги „Приют“ и „Център за работа с деца на улицата“ в Община Пазарджик, и след станалите разисквания, на основание чл. 17, ал.1, т. 6 и т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 23, във вр. с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

Р Е Ш И:

 

  1. 1. Дава съгласие Община Пазарджик да подаде проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” по процедура чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“ за разкриване на планирани две социалните услуги – „Приют“ и „Център за работа с деца на улицата“ в Община Пазарджик.
  2. Одобрява предложението да не се начисляват и събират потребителски такси от потребителите на социалните услуги по проекта за планираните две социални услуги: „Приют“ и „Център за работа с деца на улицата“ в Община Пазарджик.
  3. Упълномощава Кмета на Община Пазарджик да възложи изпълнението и реализирането на дейностите по проектното предложение, включително неговото техническо и финансово изпълнение, на Дирекция „Социални дейности” при Община Пазарджик, да оправомощи лице, което ще представлява Конкретния бенефициент по проекта, ще подаде проектното предложение и ще подписва всички документи свързани с изпълнението на проекта; за разкриване на планираните две социалните услуги: „Приют“ и „Център за работа с деца на улицата“ в Община Пазарджик.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

37

37

0

0

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 06 август 2020 - 11:24:31