Р Е Ш Е Н И Е №141

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

141

от 30 юли 2020 година, взето с Протокол №10

 

 

         ОТНОСНО: Изменение на Решение №117 от 28.05.2020 г. взето с Протокол №8 на Общински съвет – Пазарджик.                                                                                          

Във връзка с осчетоводяването на полученото финансиране от Министерството на здравеопазването под формата на инвентар, тъй като неговата стойност е по-ниска и е под прага на същественост е решено да се изпише като разход по сметка 601 и да се заведе задбалансово. Не е спазено правилото при финансиране (за да не се извлича финансова изгода от това, сумата от 4 361,72 лева, която е дадена като разход, веднага да се признае и като приход от финансирането). Така се е изкривил финансовия резултат за изминалата 2019 г.

След направената корекция, за да се анулира ефектът на разхода по сметка 601 с признатия приход от финансиране по сметка 705, счетоводният резултат за 2019 г. нараства на 26 457,52 лева.

         Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 99, т. 2 от АПК, след станалите разисквания,

                 

Р Е Ш И:

 

  1. Изменя Решение №117 от 28.05.2020 г., взето с Протокол №8, като сумата 22 095,80 лева се заменя с 26 457,52 лева.
  2. Настоящото решение е неразделна част от Решение №117 от 28.05.2020 г., взето с Протокол №8 на Общински съвет – Пазарджик.

        

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

34

34

0

0

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 06 август 2020 - 11:03:13