Р Е Ш Е Н И Е №138

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№138
от 25 юни 2020 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Упълномощаване на Кмета на Общината за предприемане действия за изработването на идеен проект за западен околовръстен път на гр. Пазарджик в обхват от главен път Е72 до главен път Е с. Главиница.

Кметът на Община Пазарджик г-н Тодор Попов е направил предложение да бъде упълномощен да сключи договор, с който да се изработи идеен проект за западен околовръстен път на гр. Пазарджик.
Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и целесъобразно. Наложително е изграждането на този път с оглед устройството и развитието на урбанизираната територия на населеното място, опазването на околната среда и благоустрояването на града.
Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината, на основание чл. 21 ал.1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


Упълномощава Кмета на Община Пазарджик да предприеме и извърши всички необходими действия, включително по Закона за обществените поръчки, за възлагане изработването на идеен проект на западен околовръстен път на гр. Пазарджик. След приемането на проекта същият да бъде предоставен за безвъзмездно ползване на Агенция „Пътна инфраструктура”.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

33

33

0

0

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>


четвъртък 02 юли 2020 - 13:28:16