Р Е Ш Е Н И Е №137

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№137
от 25 юни 2020 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Даване на съгласие за отсрочване на главница по ползвания от Общинска банка кредит.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21 ал.1, т.10, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3, т. 2 от Закона на общинския дълг и писмо изх. № БНБ-3478/03.04.2020 г. на Българска народна банка до банките и техните дружества и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

1. Отсрочване на главницата с шест месеца с краен срок 31.12.2020 г.
2. Отместване на крайния срок на погасяване на кредита с шест месеца.
3. Изготвяне на нов погасителен план за погасяване на остатъка по главницата след гратисния период.
4. Погасяване на лихвата през гратисния период, съгласно първоначалния погасителен план.
5. Погасяване на лихвата след гратисния период, съгласно новия погасителен план.
Упълномощава Кмета на Община Пазарджик да извърши всички необходими действия по отсрочване на главница по ползвания от Общинска банка кредит.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

35

35

0

0

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>


четвъртък 02 юли 2020 - 13:24:01