Р Е Ш Е Н И Е №133

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№133
от 25 юни 2020 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. С предлаганите продажби се решават трайно жилищните проблеми на гражданите.
Общинският съвет – Пазарджик след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 37, чл. 39, т. 1, т. 2 и т. 4 и чл. 42 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик

Р Е Ш И:

І. Разрешава продажбата на общински жилища на настанените в тях наематели, както следва:
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1376.1.29 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, седем, шест, точка, едно, точка, две, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 27.09.2019 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Спартак”, който се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 55155.502.1376.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1376, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 83,35 кв.м. (осемдесет и три квадратни метра и тридесет и пет квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе № 3 с площ 3,78 кв.м. (три квадратни метра и седемдесет и осем квадратни сантиметра) и 3,6630% (11,28 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5540/09.09.2019 г., вписан във дв. вх. рег. под № 6874 на 13.09.2019 г., том 24, Акт № 77 в Агенция по вписванията - Служба по вписванията - гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 17 579,60 лева (седемнадесет хиляди петстотин седемдесет и девет лева и шестдесет стотинки) на наемателя Фердинанд Николов по повод заявление вх. № 44-1422/01.06.2020 г.
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1312.1.7 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, едно, две, точка, едно, точка, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 29.11.2019 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Пловдивска”, който се намира на етаж 2 в сграда с идентификатор 55155.502.1312.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1312, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 43,02 кв.м. (четиридесет и три квадратни метра и два квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе № 17 с площ 4,24 кв.м. (четири квадратни метра и двадесет и четири квадратни сантиметра) и 3,4056% (4,95 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 1342/07.04.2009 г., вписан във дв. вх. рег. под № 1691 на 14.04.2009 г., том VI, Акт № 72 в Агенция по вписванията - Служба по вписванията - гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 7 489,90 лева (седем хиляди четиристотин осемдесет и девет лева и деветдесет стотинки) на наемателя Асен Янков по повод заявление вх. № 44-1461/03.06.2020 г.
3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.507.85.3.11 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, седем, точка, осем, пет, точка, три, точка, едно, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 21.05.2015 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Болнична”, който се намира на етаж 4 в сграда с идентификатор 55155.507.85.3, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.507.85, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 68,91 кв.м. (шестдесет и осем квадратни метра и деветдесет и един квадратни сантиметра), прилежащи части: избено помещение № 9 с площ 5,29 кв.м. (пет квадратни метра и двадесет и девет квадратни сантиметра) и 4,445% (7,35 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 4277/07.05.2015 г., вписан във дв. вх. рег. под № 4694 на 12.05.2015 г., том 17, Акт № 59 в Агенция по вписванията - Служба по вписванията - гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 12 623,00 лева (дванадесет хиляди шестстотин двадесет и три лева) на наемателя Наташа Трендафилова по повод заявление вх. № 44-1518/10.06.2020 г.
4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.694.1.16 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, шест, девет, четири, точка, едно, точка, едно, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 17.05.2016 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Гео Милев”, който се намира на етаж 4 в сграда с идентификатор 55155.503.694.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.694, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 64,40 кв.м. (шестдесет и четири квадратни метра и четиридесет квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе № 16 с площ 5,97 кв.м. (пет квадратни метра и деветдесет и седем квадратни сантиметра) и 5,6200% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 4530/27.04.2016 г., вписан във дв. вх. рег. под № 4093 на 09.05.2016 г., том 13, Акт № 167 в Агенция по вписванията - Служба по вписванията - гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 23 156,30 лева (двадесет и три хиляди сто петдесет и шест лева и тридесет стотинки) на наемателя Николай Зайчев по повод заявление вх. № 44-1521/10.06.2020 г.

ІІ. Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС при продажба на сгради, които не са нови (каквито са общинските апартаменти) не се начислява ДДС.

ІІІ. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

30

21

8

1

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>

четвъртък 02 юли 2020 - 13:10:01