Р Е Ш Е Н И Е №129

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№129
от 25 юни 2020 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод от ВС „Солсбор”, землище с. Сбор до стълб №113 на ВСН „Сарая”, землище с. Априлци, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик по повод подадено заявление вх. №УТ-2428/29.08.2019 г. от „Електроразпределение Юг” ЕАД, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод от ВС „Солсбор”, землище с. Сбор до стълб №113 на ВСН „Сарая”, землище с. Априлци, общ. Пазарджик, преминаващо през имоти, общинска собственост, съгласно предложението в приложената скица и регистъра на засегнатите имоти.

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП и прокарване на трасе на подземен електропровод, започващо от съществуващ трафопост в ПИ с идентификатор 65468.167.19 – НТП за електроенергийното производство /частен имот/, пресича и се установява в ПИ с идентификатор 65468.167.29 – НТП за път от републиканската пътна мрежа /път II-37 Панагюрище-Пазарджик/, след което в посока югоизток продължава по ПИ с идентификатор 00571.19.5 – НТП за път от републиканската пътна мрежа /път II-37 Панагюрище-Пазарджик/, чупи на запад и след около 227 м чупи на югоизток като се установява в ПИ с идентификатор 00571.16.4 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, пресича пасище, собственост на Община Пазарджик, след което чупи на юг до достигането на стълб №113 на ВСН „Сарая”, находящ се в ПИ с идентификатор 00571.63.40 в землището на с. Априлци, общ. Пазарджик.
Дължината на електропровода е около 1357 м – общинска, частна и държавна собственост, засегната площ е 4.91 дка – общинска, частна и държавна собственост.

ІV. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

36

36

0

0

  

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>


четвъртък 02 юли 2020 - 12:50:17