Р Е Ш Е Н И Е №121

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№121
от 25 юни 2020 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Приемане на проект на Наредба за допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Пазарджик.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и целесъобразно. Изложени са мотиви от вносителя, които Общинският съвет изцяло споделя.
Общинският съвет – Пазарджик, като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, споделяйки изложените в същото аргументи и след станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 79 от АПК,

Р Е Ш И:

Приема предложения от Кмета на Община Пазарджик – Тодор Попов, проект на Наредба за допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Пазарджик.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

38

36

1

1

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>


четвъртък 02 юли 2020 - 12:21:34