Р Е Ш Е Н И Е №119

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№119
от 25 юни 2020 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Промяна в състава на Общинската комисия по безопасност на движението в Община Пазарджик.


Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, относно промяна в състава на Общинска комисия по безопасност на движението, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и §1а, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата, след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

1. Освобождава инж. Ралица Боянова – главен специалист в дирекция СТОС като секретар на Общинска комисията по безопасност на движението в Община Пазарджик.

2. Избира за секретар на Общинска комисията по безопасност на движението в Община Пазарджик Николина Величкова – главен специалист в дирекция СТОС.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

37

37

0

0

  


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала>>>

четвъртък 02 юли 2020 - 12:14:18