П Р О Т О К О Л №3 / 30 декември 2019 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


П Р О Т О К О Л  №3

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 30 декември 2019 г. от 11.00 часа,
в пленарната зала на бул. “България” №2

Присъстваха:
I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Николов Харалампиев, Никола Петров Пенчев, Ренета Петрова Камберова, Александър Красимиров Иванов, Румен Спасов Димитров, Георги Димитров Коприщенов, Тодор Милчев Тодоров, Георги Ангелов Георгиев, Евгени Мартинов Абаджиев, Венелина Ангелова Георгиева, Иван Георгиев Йорданов, Таня Ангелова Димитрова, Златко Димитров Митрев, Христо Василев Бързев.
II. От ПП ГЕРБ: Найден Тодоров Шопов, Илиян Николов Вулянов, Гинче Димитрова Караминова, Евтим Николов Янев, Борис Димитров Димитров, Малина Георгиева Консулова-Златева, Валентина Асенова Кайтазова, Стоян Атанасов Траянов.
III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова, Благо Атанасов Солов, Лилия Георгиева Георгиева, Чавдар Стоянов Чавдаров, Лазар Огнянов Попов, Велина Грозданова Георгиева-Петкова, Руди Садков Синапов.
IV. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Борис Иванов Манев, Йордана Красимирова Темнилова.
V. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Григоров Антонов, Мари Василев Кемчев.
VІ. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Грозева Маринска, Димитър Любомиров Петков.
VII. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Георгиев Шопов, Илия Ангелов Джамбазов.
VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Георгиев Ангелов, Васил Надков Янков.
ІХ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Спасов Николов.
Отсъстваше общинският съветник Иван Дойчев Панайотов.

    Председателят откри редовното заседание на Общинския съвет. При проверката на кворума бяха регистрирани 39 съветници.
    Г-н Чавдар Чавдаров предложи вносителят да оттегли точка 27 от дневния ред, тъй като има заведено дело в Административен съд против разпоредби от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик. Точката не беше оттеглена. Г-н Чавдаров предложи да се гласува отпадането и от дневния ред. Гласува се. Предложението не се прие – гласували за – 14, против – 10, въздържали се – 13.
    Г-н Благо Солов съобщи, че с писмени заявления до председателя е подал оставка като член на постоянните комисии „Устройство на територията, общинска собственост, транспорт и комуникации” и „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението”.
    Други предложения по дневния ред нямаше.
        С 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2, общинските съветници приеха следния
   
Д Н Е В Е Н    Р Е Д

1. Попълване състава на комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Пазарджик.
Докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС
2. Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 31.12.2019 г.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС и инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС
3. Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2020 г. в община Пазарджик.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчици г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС и инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС
4. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандат 2019-2023 г. на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС; съдокладчици инж. Теменушка Иванова – началник отдел и г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ
5. Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2020 г. на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС
6. Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2020 г. на всички читалища, развиващи дейност на територията на Община Пазарджик.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС
7. Кандидатстване на Община Пазарджик с проект „Изграждане на Младежки център Пазарджик – устойчив инструмент за прилагане на иновативни младежки политики” в рамките на покана за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове”, финансирана от програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината
8. Обезпечение на авансово плащане за 2020 г. по одобрен проект на СНЦ „МИРГ – ПАЗАРДЖИК” – „ВОМР НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината
9. Приемане на дългосрочна програма на Община Пазарджик за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници 2020-2029 г. и Краткосрочна програма на Община Пазарджик за насърчаване на възобновяемите енергийни източници 2020-2022 г.
Докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ
10. Упълномощаване на Кмета на Община Пазарджик да подпише Запис на заповед в полза на МТСП – Управляващ орган по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, обезпечаващ авансовото плащане по проект „Услуги в дома”.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ
11. Разрешение за изработването на ПУП-ПП за трасе на пътен достъп от ПИ с идентификатор 55155.10.341 до ПИ с идентификатор 55155.8.168, м. „Зайкови мандри” по КК на гр. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 55155.8.33 – изоставена орна земя и част от ПИ с идентификатор 55155.8.35 – за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
12. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатор 55155.52.47, 55155.12.63, 55155.12.64 и част от 55155.12.91, местност „Атчаир” по КККР на гр. Пазарджик за присъединяване към съществуващия гробищен парк на града.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
13. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.7.20, местност „Чанака” по КК на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
14. Разрешение за изработването на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.35.49, м. „Азмъка” по КККР на землище Ивайло и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
15. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 32010.36.42 в местност „Цигански герен” в землището на с. Ивайло.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
16. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 53335.600.14 в местност „Мерата” в землището на с. Огняново.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
17. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 53335.305.16 по КККР на землище на село Огняново, местност „Годжука”.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
18. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 46749.138.106 с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път и съседните му УПИ V-99, УПИ ІІІ-138005 и УПИ ІV-07 в местността „Капаница” по КК на землище с. Мало Конаре.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
19. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с начин на трайно ползване – нива, с идентификатор 46749.132.42 в местност „Градището” по КК на землище с. Мало Конаре.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
20. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55556.27.11 в местност „Маховица” в землището на с. Паталеница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
21. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на въздушен електропровод от МБТП в ПИ с идентификатор 65468.166.26 до мачтов трафопост в ПИ с идентификатор 65468.166.8, местност „Крушата” в землището на с. Сбор и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
22. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 15271.16.35, с начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, находящ се в местност „Геров трап” по КК на неурбанизираната територия на с. Говедаре.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
23. Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 20362.10.38 в местност „Възстановими граници” по КК на неурбанизираната територия на с. Дебръщица за включване на същия в строителните граници на населеното място.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
24. Одобряване на ПУП-ПП за трасета на захранващи проводи до ПИ с идентификатор 48444.10.5, м. „Грахорлива дъмга” по КККР на землище с. Мирянци.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
25. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод от нов ел. стълб в землището на с. Мало Конаре до ПИ с идентификатор 53335.314.17 по КККР на землище с. Огняново.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
26. Определяне на част от имот – ПОС, за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс, с предназначение – за спортно-състезателна и тренировъчна дейност, на спортни клубове по бойни спортове, представляваща част от помещение с обща площ 120 кв.м., с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Неофит Бозвели” №29.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
27. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
28. Прекратяване на съсобственост с Общината върху ПИ с идентификатор 55155.502.677 по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
29.Учредяване на възмездно право на пристрояване върху 29.30 кв.м. в УПИ ІІ-248, в кв. 8 по плана на с. Алеко Константиново за построяване на лятна кухня към съществуваща жилищна сграда.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
30. Определяне на части от имоти – ПОС, находящи се в селата Синитово, Сбор и Добровница, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет и лекарски кабинети.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
31. Питания.

По първа точка: Попълване състава на комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Пазарджик, докладва г-н Хари Харалампиев – председател на ОбС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. За членове на комисията бяха предложени: Д-р Борис Манев, Гинче Караминова, Таня Димитрова, Велина Георгиева, Благо Солов и Атанас Шопов. Съставът на комисията, заедно с докладваните членове в проекта за решение, беше гласуван ан блок.
Решението по първа точка се прие с 40 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По втора точка: Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 31.12.2019 г., докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Евтим Янев, г-н Благо Солов, г-н Димитър Петков, г-н Руди Синапов, г-н Чавдар Чавдаров. Пояснения дадоха г-н Тодор Тодоров и г-н Александър Иванов. Предложения нямаше.
Решението по втора точка се прие с 27 гласа – за, против – 9, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.
Отрицателен вот обясниха г-н Благо Солов и г-н Евтим Янев.
По трета точка: Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2020 г. в община Пазарджик, докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Председателят прочете отрицателното становище на ПК „Законност”. Въпроси зададоха г-н Евтим Янев, г-н Благо Солов, г-н Руди Синапов. Изказване направи г-н Арлин Антонов.
Решението по трета точка се прие с 31 гласа – за, против – 2, въздържали се – 6.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По четвърта точка: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандат 2019-2023 г. на Общински съвет – Пазарджик, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Евтим Янев, г-н Благо Солов, г-жа Велина Георгиева. Предложения нямаше.
Решението по четвърта точка се прие с 32 гласа – за, против – 4, въздържали се – 2.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По пета точка: Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2020 г. на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по пета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По шеста точка: Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2020 г. на всички читалища, развиващи дейност на територията на Община Пазарджик, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шеста точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По седма точка: Кандидатстване на Община Пазарджик с проект „Изграждане на Младежки център Пазарджик – устойчив инструмент за прилагане на иновативни младежки политики” в рамките на покана за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове”, финансирана от програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-жа Велина Георгиева, г-н Благо Солов, д-р Никола Пенчев. Изказвания направиха г-н Александър Иванов, г-н Златко Митрев, г-н Евгени Абаджиев. Изказване направиха и г-н Валентин Ненков от в. „Виделина” и г-н Гроздан Грозданов от организация РОТ.
Решението по седма точка се прие с 30 гласа – за, против – 1, въздържали се – 7.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По осма точка: Обезпечение на авансово плащане за 2020 г. по одобрен проект на СНЦ „МИРГ – ПАЗАРДЖИК” – „ВОМР НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по осма точка се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По девета точка: Приемане на дългосрочна програма на Община Пазарджик за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници 2020-2029 г. и Краткосрочна програма на Община Пазарджик за насърчаване на възобновяемите енергийни източници 2020-2022 г., докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по девета точка се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.

По десета точка: Упълномощаване на Кмета на Община Пазарджик да подпише Запис на заповед в полза на МТСП – Управляващ орган по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, обезпечаващ авансовото плащане по проект „Услуги в дома”, докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по десета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По единадесета точка: Разрешение за изработването на ПУП-ПП за трасе на пътен достъп от ПИ с идентификатор 55155.10.341 до ПИ с идентификатор 55155.8.168, м. „Зайкови мандри” по КК на гр. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 55155.8.33 – изоставена орна земя и част от ПИ с идентификатор 55155.8.35 – за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка, поради отсъствието на арх. Кръстьо Танков докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел „Архитектура и инвестиционно проектиране”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по единадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По дванадесета точка: Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатор 55155.52.47, 55155.12.63, 55155.12.64 и част от 55155.12.91, местност „Атчаир” по КККР на гр. Пазарджик за присъединяване към съществуващия гробищен парк на града, докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел „Архитектура и инвестиционно проектиране”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по дванадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По тринадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.7.20, местност „Чанака” по КК на гр. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел „Архитектура и инвестиционно проектиране”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тринадесета точка се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По четиринадесета точка: Разрешение за изработването на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.35.49, м. „Азмъка” по КККР на землище Ивайло и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел „Архитектура и инвестиционно проектиране”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четиринадесета точка се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По петнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 32010.36.42 в местност „Цигански герен” в землището на с. Ивайло, докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел „Архитектура и инвестиционно проектиране”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по петнадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По шестнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 53335.600.14 в местност „Мерата” в землището на с. Огняново, докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел „Архитектура и инвестиционно проектиране”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шестнадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По седемнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 53335.305.16 по КККР на землище на село Огняново, местност „Годжука”, докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел „Архитектура и инвестиционно проектиране”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седемнадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По осемнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 46749.138.106 с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път и съседните му УПИ V-99, УПИ ІІІ-138005 и УПИ ІV-07 в местността „Капаница” по КК на землище с. Мало Конаре, докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел „Архитектура и инвестиционно проектиране”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по осемнадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По деветнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с начин на трайно ползване – нива, с идентификатор 46749.132.42 в местност „Градището” по КК на землище с. Мало Конаре, докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел „Архитектура и инвестиционно проектиране”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по деветнадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55556.27.11 в местност „Маховица” в землището на с. Паталеница, докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел „Архитектура и инвестиционно проектиране”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесета точка се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесет и първа точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на въздушен електропровод от МБТП в ПИ с идентификатор 65468.166.26 до мачтов трафопост в ПИ с идентификатор 65468.166.8, местност „Крушата” в землището на с. Сбор и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел „Архитектура и инвестиционно проектиране”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и първа точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесет и втора точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 15271.16.35, с начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, находящ се в местност „Геров трап” по КК на неурбанизираната територия на с. Говедаре, докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел „Архитектура и инвестиционно проектиране”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и втора точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесет и трета точка: Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 20362.10.38 в местност „Възстановими граници” по КК на неурбанизираната територия на с. Дебръщица за включване на същия в строителните граници на населеното място, докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел „Архитектура и инвестиционно проектиране”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и трета точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По двадесет и четвърта точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасета на захранващи проводи до ПИ с идентификатор 48444.10.5, м. „Грахорлива дъмга” по КККР на землище с. Мирянци, докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел „Архитектура и инвестиционно проектиране”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и четвърта точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесет и пета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод от нов ел. стълб в землището на с. Мало Конаре до ПИ с идентификатор 53335.314.17 по КККР на землище с. Огняново, докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел „Архитектура и инвестиционно проектиране”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и пета точка се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесет и шеста точка: Определяне на част от имот – ПОС, за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс, с предназначение – за спортно-състезателна и тренировъчна дейност, на спортни клубове по бойни спортове, представляваща част от помещение с обща площ 120 кв.м., с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Неофит Бозвели” №29, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Евтим Янев и г-н Благо Солов. Предложения нямаше.
Решението по двадесет и шеста точка се прие с 25 гласа – за, против – 4, въздържали се – 5.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По двадесет и седма точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и седма точка се прие с 24 гласа – за, против – 4, въздържали се – 6.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По двадесет и осма точка: Прекратяване на съсобственост с Общината върху ПИ с идентификатор 55155.502.677 по КККР на гр. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и осма точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По двадесет и девета точка: Учредяване на възмездно право на пристрояване върху 29.30 кв.м. в УПИ ІІ-248, в кв. 8 по плана на с. Алеко Константиново за построяване на лятна кухня към съществуваща жилищна сграда, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и девета точка се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По тридесета точка: Определяне на части от имоти – ПОС, находящи се в селата Синитово, Сбор и Добровница, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет и лекарски кабинети, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тридесета точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

Председателят даде думата на д-р Борис Манев, който прочете отворено писмо.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.


Председател:
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ


Съставил протокола:
Дона Терзийска
 
 
Изтегли оригинала>>>
понеделник 06 януари 2020 - 13:30:00