П Р О Т О К О Л №2 / 9 декември 2019 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


П Р О Т О К О Л  №2


от сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 9 декември 2019 г. от 14.00 часа,
в пленарната зала на бул. “България” №2

Присъстваха:
I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”:
Хари Николов Харалампиев, Никола Петров Пенчев, Ренета Петрова Камберова, Александър Красимиров Иванов, Румен Спасов Димитров, Георги Димитров Коприщенов, Тодор Милчев Тодоров, Георги Ангелов Георгиев, Евгени Мартинов Абаджиев, Венелина Ангелова Георгиева, Иван Георгиев Йорданов, Таня Ангелова Димитрова, Златко Димитров Митрев, Христо Василев Бързев.
II. От ПП ГЕРБ: Иван Дойчев Панайотов, Найден Тодоров Шопов, Илиян Николов Вулянов, Гинче Димитрова Караминова, Евтим Николов Янев, Борис Димитров Димитров, Малина Георгиева Консулова-Златева, Валентина Асенова Кайтазова, Стоян Атанасов Траянов.
III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова, Лилия Георгиева Георгиева, Чавдар Стоянов Чавдаров, Лазар Огнянов Попов, Велина Грозданова Георгиева-Петкова, Руди Садков Синапов.
IV. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Борис Иванов Манев, Йордана Красимирова Темнилова.
V. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Григоров Антонов, Мари Василев Кемчев.
VІ. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Грозева Маринска, Димитър Любомиров Петков.
VII. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Георгиев Шопов, Илия Ангелов Джамбазов.
VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Георгиев Ангелов, Васил Надков Янков.
ІХ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Спасов Николов.
Отсъстваше общинският съветник Благо Атанасов Солов.

    Председателят откри редовното заседание на Общинския съвет. При проверката на кворума бяха регистрирани 37 съветници.
    Клетва като общински съветник положи Антон Спасов Николов – на мястото на Стоян Кирчов Асенов, чийто правомощия са прекратени.
    Предложение да бъде включена още една точка в дневния ред: 8. Утвърждаване на образец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ, направи г-н Чавдар Чавдаров. Прие се с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1. Други предложения по дневния ред нямаше.
    С 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния
   
Д Н Е В Е Н    Р Е Д

1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.
Докладва г-жа Малина Консулова-Златева – председател на Временната комисия, избрана с Решение №3/13.11.2019 г.
2. Определяне на числеността, състава и ръководството на постоянните комисии.
Докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС
3. Създаване на Временна комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд.
Докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС
4. Определяне на представител на Общински съвет – Пазарджик в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.
Докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС
5. Избор на представител на Общински съвет – Пазарджик в Областния съвет за развитие.
Докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС
6. Избор на представител на Общински съвет – Пазарджик в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.
Докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС
7. Избор на представител на Община Пазарджик в Общото събрание на „МБАЛ – Пазарджик” АД
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС
8. Утвърждаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ.
Докладва г-н Чавдар Чавдаров – общински съветник
   
По първа точка:
Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, докладва г-жа Малина Консулова-Златева – председател на Временната комисия, избрана с Решение №3/13.11.2019 г. Прие се правилникът да бъде разглеждан и гласуван глава по глава.
По първа глава предложения нямаше. Прие се с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
По глава втора нямаше предложения. Прие се с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
По глава трета г-н Тодор Тодоров предложи в чл. 11, ал. 1, т. 2 вместо „3 дни” да бъде записано „2 дни”. Прие се с 25 гласа – за, против – 6, въздържали се – 2.
Г-жа Бойка Маринска направи предложение текстът на чл. 14 да стане: „Общинският съвет избира зам.-председатели на ОбС, чиито брой съответства на броя на представителните групи. Представителна група, излъчила председателя на ОбС, не излъчва зам.-председател.”
Предложението не се прие – гласували за – 9, против – 15, въздържали се – 11.
        Други предложения по глава трета нямаше. Прие се с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
        По глава четвърта предложения нямаше. Прие се с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
        По глава пета г-жа Бойка Маринска предложи в чл. 23, ал. 1, т. 1 текстът да гласи: „да бъде избиран в състава на постоянните комисии, дейността на които съответства на неговото образование,  компетентност и опит.” Не се прие – гласували за – 3, против – 17, въздържали се – 14.
        Глава пета се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
        По глава шеста г-н Тодор Тодоров предложи в чл. 40, ал. 2, да отпадне т. 9 – ПК „Комисия за контрол за изпълнение решенията на ОбС и мониторинг на обществено възлаганите поръчки” и останалите точки да променят номерацията си. Въпрос зададе г-н Чавдар Чавдаров. Предложението се прие с 25 гласа – за, против – 7, въздържали се – 5.
        Г-н Лазар Попов предложи в чл. 43, ал. 2 да отпадне изречение второ. Не се прие – гласували за – 16, против – 7, въздържали се – 11. Въпрос зададе г-н Илия Джамбазов.
        Глава шеста се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 5.
        По глава седма предложения нямаше. Прие се с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
        По глава осма предложения нямаше. Прие се с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
        По глава девета предложения нямаше. Прие се с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
        По глава десета предложения нямаше. Прие се с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
        По глава единадесета предложения нямаше. Прие се с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
        По глава дванадесета предложения нямаше. Прие се с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
        За изказвания думата беше дадена на г-н Костадин Деянов и г-н Венцислав Трифонов, които направиха предложения по текстове от правилника. Председателят ги уведоми, че тези предложения трябва да постъпят в деловодството на Общинския съвет и ще бъдат разгледани от постоянните комисии.
    Решението по точка първа за приемане на правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация беше прието с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По втора точка:
Определяне на числеността, състава и ръководството на постоянните комисии, докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС.
За ПК „Законност” беше предложено да се състои от 9 съветника. Прие се с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
За членове на комисията бяха предложени: Златко Митрев, Чавдар Чавдаров, Иван Йорданов, Тодор Тодоров, Лиляна Мърхова, Арлин Антонов, Малина Златева, Евтим Янев и Димитър Петков. Съставът беше гласуван ан блок и се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
За председател на комисията с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се 2, беше избран Златко Митрев. За зам.-председател с 40 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, беше избран Чавдар Чавдаров.
Г-н Лазар Попов предложи да не се гласуват председателят и зам.-председателят на комисиите в случай, че за постовете има само по едно предложение. Прие се.
За ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество” беше приета численост 9 членове. Гласували за – 39, против – 0, въздържали се – 0. С 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0 беше приет следният състав на комисията: Тодор Тодоров – председател, Лилия Георгиева – зам.-председател, Евгени Абаджиев, Румен Димитров, Мари Кемчев, Георги Коприщенов, Евтим Янев, Руди Синапов, Атанас Шопов.
За ПК „Устройство на територията, общинска собственост, транспорт и комуникации” се прие да се състои от 9 съветника. Гласували за – 39, против – 0, въздържали се – 0.
С 40 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, беше избран следният състав и ръководство на комисията: Румен Димитров – председател, Илиян Вулянов – зам.-председател, Александър Иванов, Христо Бързев, Мари Кемчев, Илия Джамбазов, Найден Шопов, Благо Солов, Атанас Шопов.
За ПК „Екология, селско, горско и водно стопанство” се прие да се състои от 7 члена. Гласували за – 39, против – 0, въздържали се – 0. С 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0 беше определен състав и ръководство на комисията: Евгени Абаджиев – председател, Стоян Траянов – зам.-председател, Антон Николов, Сашо Ангелов, Лазар Попов, Лилия Георгиева, Найден Шопов.
За ПК по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество беше прието да се състои от 7 члена. Гласували за – 33, против – 0, въздържали се – 0. С 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0 беше избран състав и ръководство на комисията: Иван Йорданов – председател, Малина Златева – зам.-председател, Златко Митрев, Георги Георгиев, Никола Пенчев, Чавдар Чавдаров, Валентина Кайтазова.
За ПК „Образование, вероизповедания, наука, деца, спорт, туризъм” се реши да се състои от 9 съветника. Гласували за – 39, против – 0, въздържали се – 0. С 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0 беше избран състав на комисията: Георги Георгиев, Борис Димитров, Ренета Камберова, Таня Димитрова, Александър Иванов, Йордана Темнилова, Лазар Попов, Велина Георгиева, Бойка Маринска. За председател на комисията постъпиха 2 предложения – Георги Георгиев и Бойка Маринска. С 27 гласа – за, против – 1, въздържали се – 4 беше избран Георги Георгиев. За зам.-председател на комисията постъпиха също 2 предложения – Велина Георгиева и Борис Димитров. За Велина Георгиева гласуваха 8 съветника, против – 9, въздържали се – 22. С 34 гласа – за, против – 2, въздържали се – 4 за зам.-председател беше избран Борис Димитров.
За ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението” се реши да се състои от 7 члена. Постъпиха предложения за съветниците: Арлин Антонов, Димитър Петков, Георги Коприщенов, Антон Николов, Иван Панайотов, Борис Манев, Благо Солов. Г-жа Лиляна Мърхова направи отвод от името на г-н Благо Солов. Друго предложение за седми член на комисията не постъпи. Г-н Тодор Тодоров предложи да се пристъпи към избор на членове на следващите комисии, след което, съветникът, избран само в една комисия, да попълни състава на ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението”. Предложението се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
За ПК „Здравеопазване, социална политика и дейности” се прие да се състои от 9 члена. Гласували за – 37, против – 0, въздържали се – 0. С 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1, беше избран състав и ръководство на комисията: Никола Пенчев – председател, Руди Синапов – зам.-председател, Венелина Георгиева, Сашо Ангелов, Васил Янков, Гинче Караминова, Илиян Вулянов, Йордана Темнилова, Борис Манев.
За ПК „Култура” се реши да се състои от 7 съветника. С 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, беше избран следният състав на комисията: Таня Димитрова – председател, Гинче Караминова, Валентина Кайтазова, Борис Димитров, Ренета Камберова, Христо Бързев, Велина Георгиева. За зам.-председател постъпиха две предложения – Велина Георгиева и Гинче Караминова. За Велина Георгиева гласуваха 7, против – 10, въздържали се – 19. С 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 5, за зам.-председател на комисията беше избрана Гинче Караминова.
За ПК „Жалби, сигнали и предложения на граждани” се прие да се състои от 7 члена. Гласували за – 38, против – 0, въздържали се – 1. Постъпиха 8 предложения за членове: За Венелина Георгиева – за член и председател на комисията гласуваха 28, против – 0, въздържали се – 5; Илия Джамбазов – за – 32, против – 0, въздържали се – 5; Васил Янков – за – 22, против – 0, въздържали се – 10; Лиляна Мърхова – за – 33, против – 1, въздържали се – 3; Иван Панайотов – за – 37, против – 0, въздържали се – 0; Стоян Траянов – за – 33, против – 0, въздържали се – 3; Благо Солов – за – 9, против – 7, въздържали се – 11; Бойка Маринска – за – 33, против – 1, въздържали се – 0. За зам.-председател с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2, беше избран Илия Джамбазов.
След преглед на състава на комисиите се установи, че г-н Благо Солов е избран за член само на една комисия. Той беше включен в ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението”. С 35 гласа – за, против – 1, въздържали се – 0, беше гласуван ан блок съставът на комисията.
По трета точка: Създаване на Временна комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд, докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС. Г-н Иван Йорданов предложи комисията да е 5-членна с председател Златко Митрев. Прие се – гласували за – 35, против – 0, въздържали се – 0. С 37 гласа за, против – 0, въздържали се – 0 беше приет състав и ръководство на комисията: Златко Митрев – председател, Арлин Антонов – зам.-председател, Георги Коприщенов, Бойка Маринска, Чавдар Чавдаров.
По четвърта точка: Определяне на представител на Общински съвет – Пазарджик в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България, докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС. Г-н Евтим Янев предложи Найден Шопов. Г-н Чавдар Чавдаров предложи Лилияна Мърхова. С 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2 беше избран Найден Шопов. За заместник на представителя, при невъзможност последният да участва в заседание на Общото събрание на НСОРБ, беше избран Борис Манев.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По пета точка: Избор на представител на Общински съвет – Пазарджик в Областния съвет за развитие, докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС. Г-жа Лиляна Мърхова предложи Велина Георгиева. Не се прие – гласували за – 8, против – 5, въздържали се – 16. Г-н Георги Георгиев предложи Тодор Тодоров. Прие се – гласували за – 27, против – 2, въздържали се – 2.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По шеста точка: Избор на представител на Общински съвет – Пазарджик в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС. Г-н Борис Димитров предложи Илиян Вулянов. Предложението се прие с 35 гласа – за, против – 4, въздържали се – 1.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По седма точка: Избор на представител на Община Пазарджик в Общото събрание на „МБАЛ – Пазарджик” АД, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. Изказване направи г-н Димитър Петков.
Решението по седма точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По осма точка:
Утвърждаване на образец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, докладва г-н Чавдар Чавдаров. Предложения нямаше.
Решението по осма точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
 


Председател:
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Съставил протокола:
Дона Терзийска
понеделник 16 декември 2019 - 13:30:00