П Р О Т О К О Л №1 / 13 ноември 2019 г.

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

П Р О Т О К О Л  №1

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 13 ноември 2019 г. от 11.00 часа,
в пленарната зала на бул. “България” №2


Присъстваха:
I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Николов Харалампиев, Никола Петров Пенчев, Ренета Петрова Камберова, Александър Красимиров Иванов, Румен Спасов Димитров, Георги Димитров Коприщенов, Тодор Милчев Тодоров, Георги Ангелов Георгиев, Евгени Мартинов Абаджиев, Венелина Ангелова Георгиева, Иван Георгиев Йорданов, Таня Ангелова Димитрова, Златко Димитров Митрев, Христо Василев Бързев.
II. От ПП ГЕРБ: Иван Дойчев Панайотов, Найден Тодоров Шопов, Илиян Николов Вулянов, Гинче Димитрова Караминова, Евтим Николов Янев, Борис Димитров Димитров, Малина Георгиева Консулова-Златева, Валентина Асенова Кайтазова, Стоян Атанасов Траянов.
III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова, Благо Атанасов Солов, Лилия Георгиева Георгиева, Чавдар Стоянов Чавдаров, Лазар Огнянов Попов, Велина Грозданова Георгиева-Петкова, Руди Садков Синапов.
IV. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Борис Иванов Манев, Йордана Красимирова Темнилова.
V. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Григоров Антонов, Мари Василев Кемчев.
VІ. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Грозева Маринска, Димитър Любомиров Петков.
VII. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Георгиев Шопов, Илия Ангелов Джамбазов.
VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Георгиев Ангелов, Васил Надков Янков.
ІХ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Стоян Кирчов Асенов.


    Заседанието откри областният управител г-н Стефан Мирев. Г-н Мирев даде думата на председателя на Общинската избирателна комисия г-н Георги Добрев.
    Г-н Добрев прочете имената на избрания кмет на община Пазарджик и на кметовете на кметства. След това бяха съобщени и имената на избраните общински съветници в ОбС – Пазарджик.
    Г-н Добрев съобщи, че най-възрастният общински съветник е Хари Николов Харалампиев. Г-н Мирев покани г-н Харалампиев да прочете клетвата.
    Клетва положиха избраните общински съветници и кметове, след което бяха подписани и клетвените листове.
    Кратко обръщение към присъстващите направи областният управител г-н Стефан Мирев.     Г-н Тодор Попов направи обръщение към избраните общински съветници и кметове.
    Сесията продължи с изпълнение на децата от хор „Гласовете на Орфей” към ОДК – Пазарджик.
    Председателстващият заседанието  Хари Харалампиев направи проверка на кворума – 39 съветника отразиха присъствие.
    Г-н Благо Солов предложи в дневния ред да бъде включена точка за избор на заместник-председател на Общинския съвет. Не се прие – гласували за – 18, против – 19, въздържали се – 2.

    С 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1, общинските съветници приеха следния
Д Н Е В Е Н    Р Е Д


    1. Избор на председател на Общински съвет – Пазарджик.
    2. Създаване на Временна комисия за изготвяне на правилник за работата на Общинския съвет.
   
    По първа точка председателстващият прикани съветниците да предложат състав на комисия, която да проведе избора на председател на общинския съвет. г-н Евтим Янев предложи комисията да се състои от 5 члена, а г-н Тодор Тодоров предложи да е тричленна и да се изберат двама квестори. Предложението на г-н Янев не се прие – гласували за – 20, против – 21, въздържали се – 0.
    Предложението на г-н Тодор Тодоров се прие с 21 гласа – за, против – 12, въздържали се – 5.
    Г-н Тодоров предложи за член и председател на комисията Румен Димитров. Прие се с 33 гласа – за, против – 2, въздържали се – 2.
    Г-н Румен Димитров предложи за член на комисията Тодор Тодоров и за квестор Георги Георгиев. Първото предложение се прие с 32 гласа – за, против – 1, въздържали се – 2. Предложението за квестор се прие с 30 гласа – за, против и въздържали се нямаше.
    Г-н Найден Шопов предложи за член на комисията Евтим Янев. Не се прие – гласували за – 20, против – 15, въздържали се – 4.
    Г-н Мари Кемчев предложи за член на комисията Арлин Антонов. Прие се с 21 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
    Г-н Борис Манев предложи за квестор Йордана Темнилова. Прие се с 29 гласа – за, против – 1, въздържали се – 0.
    Г-н Румен Димитров предложи 15-минутна почивка, в която комисията да изготви правилата за избор на председател.
    /ПОЧИВКА/
    След почивката беше проверен кворумът – 38 съветника отразиха присъствието си.
    Г-н Румен Димитров прочете правилата за гласуване. Г-н Янев предложи в процедурата по гласуването да участват и двама наблюдатели от двете групи съветници, които не участват в комисията. Прие се с 21 гласа – за, против – 13, въздържали се – 7.
    Г-жа Лиляна Мърхова предложи в бюлетината имената на кандидатите да са подредени по азбучен ред. Прие се с 21 гласа – за, против – 14, въздържали се – 5.
    Правилата за гласуване бяха приети с 41 гласа – за, против и въздържали се нямаше.
Пристъпи се към предложения за председател на Общинския съвет.
Г-н Никола Пенчев предложи от името на Местна коалиция „Новото време” Хари Харалампиев.
Г-н Найден Шопов предложи от групата на ГЕРБ Малина Златева.
Пристъпи се към процедурата тайно гласуване.
/ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ/

Г-н Румен Димитров обяви резултатите от гласуването: намерени бюлетини – 41. Брой на действителните бюлетини – 40, недействителни – 1. Брой пликове – 41. За кандидата Малина Консулова-Златева са гласували 18 съветника; за кандидата Хари Харалампиев са гласували 22 съветника. За председател е избран Хари Харалампиев.
Г-н Харалампиев отправи обръщение към общинските съветници.
Г-жа Малина Златева също отправи обръщение.

По втора точка председателят прикани присъстващите да предлагат състав на комисията. Г-н Румен Димитров предложи комисията да се състои от 7 човека. Г-н Димитър Петков предложи комисията да е от 5 човека. Прие се предложението на г-н Петков – гласували за – 41, против и въздържали се нямаше.
    За членове на комисията бяха предложени: Тодор Тодоров, Златко Митрев, Лиляна Мърхова, Найден Шопов и Малина Златева. Съставът на комисията беше гласуван ан блок. За председател на комисията с 41 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, беше избрана Малина Златева.
    С 41 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, съветниците дадоха 10-дневен срок за изготвяне на проект на правилника.
    Г-н Харалампиев закри заседанието на Общинския съвет.Председателстващ:
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Съставил протокола:
Дона Терзийска

сряда 20 ноември 2019 - 13:30:00