П Р О Т О К О Л №2 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 27 февруари 2020 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

П Р О Т О К О Л  №2

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 27 февруари 2020 г. от 14.00 часа,
в пленарната зала на бул. “България” №2


Присъстваха:
I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Николов Харалампиев, Никола Петров Пенчев, Ренета Петрова Камберова, Александър Красимиров Иванов, Румен Спасов Димитров, Георги Димитров Коприщенов, Тодор Милчев Тодоров, Георги Ангелов Георгиев, Евгени Мартинов Абаджиев, Венелина Ангелова Георгиева, Иван Георгиев Йорданов, Таня Ангелова Димитрова, Златко Димитров Митрев, Христо Василев Бързев.
II. От ПП ГЕРБ: Иван Дойчев Панайотов, Найден Тодоров Шопов, Илиян Николов Вулянов, Гинче Димитрова Караминова, Евтим Николов Янев, Борис Димитров Димитров, Малина Георгиева Консулова-Златева, Стоян Атанасов Траянов.
III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова, Благо Атанасов Солов, Лилия Георгиева Георгиева, Чавдар Стоянов Чавдаров, Лазар Огнянов Попов, Велина Грозданова Георгиева-Петкова, Руди Садков Синапов.
IV. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Борис Иванов Манев, Йордана Красимирова Темнилова.
V. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Григоров Антонов, Мари Василев Кемчев.
VІ. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Грозева Маринска, Димитър Любомиров Петков.
VII. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Георгиев Шопов, Илия Ангелов Джамбазов.
VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Георгиев Ангелов, Васил Надков Янков.
ІХ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Спасов Николов.
Отсъстваше общинската съветничка Валентина Асенова Кайтазова.

    Председателят откри редовното заседание на Общинския съвет и съобщи, че вносителите на материалите по точки 8, 9 и 10 ги оттеглят. Отделно от това, председателят съобщи за постъпили три извънредни точки и ги подложи на гласуване.
Точка 34 в дневния ред да стане: Определяне на представител на Община Пазарджик, неговите позиция и мандат в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, гласуваха 39 – за, против – 0, въздържали се – 1.
Точка 35 да стане: Кандидатстване на община Пазарджик с проектно предложение „Изграждане на детски кът в с. Звъничево, община Пазарджик ”, по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.036  МИРГ Пазарджик, Мярка:3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“, гласуваха за – 39, против – 0, въздържали се – 0.
Точка 36 да стане: Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в     Решение №11, взето с Протокол № 1/31.01.2020 г. на Общински съвет – Пазарджик, гласуваха за – 39, против – 0, въздържали се – 0.

    Други предложения по дневния ред нямаше.
        С 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния
   

Д Н Е В Е Н    Р Е Д1. Избор на зам.-председател на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва г-н Найден Шопов – председател на ПГ ГЕРБ

2. Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Пазарджик, мандат 2020-2024 г., които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд – Пазарджик.
Докладва г-н Златко Митрев – председател на Временната комисия, избрана с Решение №5/2019 г.

3. Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Пазарджик, мандат 2020-2024 г., които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Апелативен съд – Пловдив.
Докладва г-н Златко Митрев – председател на Временната комисия, избрана с Решение №5/2019 г.

4. Разположение на паметници в град Пазарджик.
Докладва г-н Димитър Петков – общински съветник

5. Изменение на прието от ОбС – Пазарджик Решение №135/27.09.2018 г. за прехвърляне безвъзмездно на държавата на язовири и водоеми – общинска собственост.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

6. Одобряване на проект на допълнително споразумение за изменение на договор за концесия №49/28.01.2005 г.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

7. Промяна в общинската транспортна схема.
Докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Общината

8. Оттеглена
9. Оттеглена
10. Оттеглена

11. Промяна на общинския жилищен фонд по брой и групи.
Докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ

12. Анализ на потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Пазарджик.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

13. Приемане на Общинска програма за профилактика на незаразните заболявания и здравно образование на децата и учениците от община Пазарджик 2020-2023.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

14. Продължение на съществуваща улица „Цар Симеон” с о.т. 127-129-72-70-69-30-29-24-2-1 по действащия план на с. Огняново.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

15. Продължение на съществуваща улица „Патриарх Евтимий” с о.т. 33-7-5 по действащия план на с. Огняново.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

16. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, с идентификатор 81089.10.1144, местност 71 по КК на с. Черногорово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
17. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с начин на трайно ползване – нива, с идентификатор 48444.11.11, местност „Грахорлива дъмга” по КК на с. Мирянци.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

18. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с начин на трайно ползване – нива, с идентификатор 15271.104.7, местност „Геров трап” по КК на с. Говедаре.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

19. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 23457.2.124, с начин на трайно ползване – нива, местност „Азмъка” по КК на с. Драгор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

20. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на въздушна кабелна линия за присъединяване на възлова станция към фотоволтаични системи, находящи се в ПИ с идентификатор 65468.115.1, местност „Сакарджа” в землището на с. Сбор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

21. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасета на подземен електропровод и водопровод, захранващи ПИ с идентификатор 32010.33.25, местност „Бръждовица”, землище с. Ивайло и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

22. Разрешение за изработването на ПУП-ПП за трасе на пътен достъп от път I-8 (Пазарджик-Пловдив) до ПИ с идентификатори 46749.138.99, 46749.138.106 и 46749.138.5, местност „Капаница” по КККР на землище Мало Конаре  и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 46749.138.110 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатори 46749.138.99, 46749.138.106 и 46749.138.5, местност „Капаница” по КККР на землище Мало Конаре
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

23. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 66559.2.31, местност „Маждрата”, землище с. Синитово и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

24. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на пътен достъп от ПИ с идентификатор 55155.507.49 с начин на трайно ползване – за друг поземлен имот за движение и транспорт, до ПИ с идентификатор 55155..21.113, местност „Малък Якуб” по КК на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

25. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ ПИ с идентификатор 23457.5.74, местност „Татар екин” по КККР на с. Драгор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

26. Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 55155.506.1417 по КККР на гр. Пазарджик, с адрес: ул. „Цанко Церковски” №1.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

27. Откриване на процедура за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, представляващи търговски комплекс с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф”.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

28. Откриване на процедура за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, а именно – поземлен имот с идентификатор 55155.504.322.1.14  с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Виделина” №2А.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

29. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Братаница, Величково, Добровница, Пищигово и Хаджиево.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

30. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

31. Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 21556.41.178 по КККР на с. Добровница.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

32. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 15271.198.10 по КККР на с. Говедаре.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

33. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Црънча, за отдаване под наем с предназначение – за търговия и за производство и търговия.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

34. Определяне на представител на Община Пазарджик, неговите позиция и мандат в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Общината

35. Кандидатстване на община Пазарджик с проектно предложение „Изграждане на детски кът в с. Звъничево, община Пазарджик ”, по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.036  МИРГ Пазарджик, Мярка:3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“.
Докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ.

36. Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в     Решение №11, взето с Протокол № 1/31.01.2020 г. на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

37. Питания.

По първа точка: Избор на зам.-председател на Общински съвет – Пазарджик, докладва г-н Найден Шопов – председател на ПГ ГЕРБ. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Г-н Тодор Тодоров предложи да бъдат избрани двама зам.-председатели, а от представителна група „Новото време” предложи Златко Митрев.  Г-н Найден Шопов предложи от ПГ ГЕРБ Малина Златева. Г-жа Лиляна Мърхова предложи да бъдат избрани трима зам.-председатели, към предложението се присъедини и г-жа Бойка Маринска – всяка представителна група да има по един зам.-председател. Пристъпи се към гласуване на предложенията.
За двама зам.-председатели гласуваха 30 съветника, против – 7, въздържали се – 3.
За Златко Митрев гласуваха 31, против – 0, въздържали се – 2.
За Малина Златева гласуваха 32, против – 1, въздържали се – 1.
Г-н Благо Солов обясни своя отрицателен вот.
Решението по първа точка се прие с 31 гласа – за, против – 7, въздържали се – 0.

По втора точка: Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Пазарджик, мандат 2020-2024 г., които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд – Пазарджик, докладва г-н Златко Митрев – председател на Временната комисия, избрана с Решение №5/2019 г.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по втора точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По трета точка: Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Пазарджик, мандат 2020-2024 г., които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Апелативен съд – Пловдив, докладва г-н Златко Митрев – председател на Временната комисия, избрана с Решение №5/2019 г. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по трета точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По четвърта точка: Разположение на паметници в град Пазарджик, докладва г-н Димитър Петков – общински съветник. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Отношение по материала взе г-н Тодор Попов. Изказвания направиха г-жа Гинче Караминова, г-жа Велина Петкова, г-н Лазар Попов, г-н Евгени Абаджиев.
Решението по четвърта точка се взе с 2 гласа – за, против – 18, въздържали се – 13.

По пета точка: Изменение на прието от ОбС – Пазарджик Решение №135/27.09.2018 г. за прехвърляне безвъзмездно на държавата на язовири и водоеми – общинска собственост, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по пета точка се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По шеста точка: Одобряване на проект на допълнително споразумение за изменение на договор за концесия №49/28.01.2005 г., докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шеста точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По седма точка: Промяна в общинската транспортна схема, докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Тодор Тодоров, г-н Благо Солов, г-н Румен Димитров, г-н Борис Димитров. Изказвания направиха г-н Евтим Янев, г-н Благо Солов. Г-н Солов предложи предложението да бъде оттеглено и да се сформира работна група, която да предложи основна концепция за развитието на транспорта в общината. Предложението не се прие – за – 12, против – 13, въздържали се – 10.
Решението по седма точка се прие с 25 гласа – за, против – 7, въздържали се – 5.

Осма, девета и десета точки бяха оттеглени.

По единадесета точка: Промяна на общинския жилищен фонд по брой и групи, докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпрос зададе г-н Чавдар Чавдаров. Г-н Евтим Янев предложи да се гласува мораториум върху продажбите на апартаменти. Не се прие – гласували за – 16, против – 8, въздържали се – 10. Изказвания направиха г-н Румен Димитров и г-н Атанас Шопов.
Решението по единадесета точка се прие с 24 гласа – за, против – 4, въздържали се – 5.

По дванадесета точка: Анализ на потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Пазарджик, докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси нямаше. Г-жа Бойка Маринска предложи в анализа да се включи разработването на програма за подпомагане на деца с изявени дарби. Прие се – за – 18, против – 2, въздържали се – 6.
Решението по дванадесета точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По тринадесета точка: Приемане на Общинска програма за профилактика на незаразните заболявания и здравно образование на децата и учениците от община Пазарджик 2020-2023, докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тринадесета точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По четиринадесета точка: Продължение на съществуваща улица „Цар Симеон” с о.т. 127-129-72-70-69-30-29-24-2-1 по действащия план на с. Огняново, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четиринадесета точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По петнадесета точка: Продължение на съществуваща улица „Патриарх Евтимий” с о.т. 33-7-5 по действащия план на с. Огняново, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по петнадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По шестнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, с идентификатор 81089.10.1144, местност 71 по КК на с. Черногорово, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шестнадесета точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По седемнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с начин на трайно ползване – нива, с идентификатор 48444.11.11, местност „Грахорлива дъмга” по КК на с. Мирянци, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седемнадесета точка се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По осемнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с начин на трайно ползване – нива, с идентификатор 15271.104.7, местност „Геров трап” по КК на с. Говедаре, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по осемнадесета точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По деветнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 23457.2.124, с начин на трайно ползване – нива, местност „Азмъка” по КК на с. Драгор, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по деветнадесета точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на въздушна кабелна линия за присъединяване на възлова станция към фотоволтаични системи, находящи се в ПИ с идентификатор 65468.115.1, местност „Сакарджа” в землището на с. Сбор, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесета точка се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 4.

По двадесет и първа точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасета на подземен електропровод и водопровод, захранващи ПИ с идентификатор 32010.33.25, местност „Бръждовица”, землище с. Ивайло и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и първа точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесет и втора точка: Разрешение за изработването на ПУП-ПП за трасе на пътен достъп от път I-8 (Пазарджик-Пловдив) до ПИ с идентификатори 46749.138.99, 46749.138.106 и 46749.138.5, местност „Капаница” по КККР на землище Мало Конаре  и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 46749.138.110 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатори 46749.138.99, 46749.138.106 и 46749.138.5, местност „Капаница” по КККР на землище Мало Конаре, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и втора точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
 
По двадесет и трета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 66559.2.31, местност „Маждрата”, землище с. Синитово и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и трета точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесет и четвърта точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на пътен достъп от ПИ с идентификатор 55155.507.49 с начин на трайно ползване – за друг поземлен имот за движение и транспорт, до ПИ с идентификатор 55155..21.113, местност „Малък Якуб” по КК на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и четвърта точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесет и пета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ ПИ с идентификатор 23457.5.74, местност „Татар екин” по КККР на с. Драгор, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и пета точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесет и шеста точка: Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 55155.506.1417 по КККР на гр. Пазарджик, с адрес: ул. „Цанко Церковски” №1, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Благо Солов.
Предложеният проект за решение по точка двадесет и шеста не се прие – гласували за – 26, против – 8, въздържали се – 1. Г-н Арлин Антонов оспори гласуването. При прегласуването предложението отново не се прие – гласували за – 27, против – 8, въздържали се – 2.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По двадесет и седма точка: Откриване на процедура за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, представляващи търговски комплекс с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф”, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. Изказване направи г-н Благо Солов
Решението по двадесет и седма точка се прие с 26 гласа – за, против – 8, въздържали се – 2.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По двадесет и осма точка: Откриване на процедура за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, а именно – поземлен имот с идентификатор 55155.504.322.1.14  с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Виделина” №2А, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и осма точка се прие с 30 гласа – за, против – 8, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По двадесет и девета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Братаница, Величково, Добровница, Пищигово и Хаджиево, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и девета точка се прие с 30 гласа – за, против – 7, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По тридесета точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Г-н Атанас Шопов предложи да се приеме решение, с което се задължава постоянна комисия „Устройство на територията, общинска собственост, транспорт и комуникации”, в двумесечен срок да внесе предложение за промяна в коефициентите за изчисляване продажната цена на общинските жилища. Прие се – гласували за – 26, против – 6, въздържали се – 6. Изказване направи г-н Борис Димитров.
Решението по тридесета точка се прие с 29 гласа – за, против – 7, въздържали се – 1.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По тридесет и първа точка: Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 21556.41.178 по КККР на с. Добровница, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. Изказвания направиха г-н Лазар Попов и г-н Стоян Траянов.
Решението по тридесет и първа точка се прие с 24 гласа – за, против – 8, въздържали се – 4.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По тридесет и втора точка: Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 15271.198.10 по КККР на с. Говедаре, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. Г-н Евгени Абаджиев съобщи, че има конфликт на интереси и няма да участва в гласуването по точката.
Решението по тридесет и втора точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По тридесет и трета точка: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Црънча, за отдаване под наем с предназначение – за търговия и за производство и търговия, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тридесет и трета точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По тридесет и четвърта точка: Определяне на представител на Община Пазарджик, неговите позиция и мандат в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Общината. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тридесет и четвърта точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По тридесет и пета точка: Кандидатстване на община Пазарджик с проектно предложение „Изграждане на детски кът в с. Звъничево, община Пазарджик ”, по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.036  МИРГ Пазарджик, Мярка:3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“, окладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тридесет и пета точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По тридесет и шеста точка: Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в     Решение №11, взето с Протокол № 1/31.01.2020 г. на Общински съвет – Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тридесет и шеста точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Питания нямаше.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.
Председател:
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВСъставил протокола:
Дона Терзийска
четвъртък 05 март 2020 - 13:30:00