Р Е Ш Е Н И Е №40 от 30 декември 2019 година

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№40
от 30 декември 2019 година, взето с Протокол №3ОТНОСНО: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Синитово, Сбор и Добровница, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет и лекарски кабинети.   

Във връзка с увеличаване собствените приходи на Общината, което е свързано с изпълнението на общинския бюджет, както и за подобряване на здравното обслужване на населението, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 16, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства,

 

Р Е Ш И:

І. Определя за отдаване под наем следните части от имоти – публична общинска собственост:
1. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 23,40 кв. м. /двадесет и три цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 13,40 кв. м., ½ ид. ч. от коридор с площ 17,20 кв. м. и ½ ид. ч. от санитарен възел № 2 с площ 2,80 кв. м, находящи се в едноетажна масивна сграда – здравна служба, построена в УПИ ХІІІ-212, в кв. 26 по плана на с. Синитово, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/19.05.2000 г., вписан в дв. вх. рег. № 457/27.07.2005 г., акт V, № 136 при Агенция по вписванията – Служба по регистрация – гр. Пазарджик, с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 30,00 лв. /тридесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
2. Части от имот – публична общинска собственост,  с обща площ 60.15 кв.м. /шестдесет цяло и петнадесет стотни квадратни метра/, включващи лекарски кабинет, манипулационна, стая за почивка, склад, малък коридор, антре, санитарен възел № 1, ½ ид.ч. от коридор, ½ ид.ч. от санитарен възел № 2, находящи се на първия етаж в едноетажна масивна сграда – здравна служба, построена в УПИ ХІІІ-212, в кв. 26 по плана на с. Синитово, община Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/19.05.2000 г., вписан в дв. вх. рег. № 457/27.07.2005 г., акт V, № 136 при Агенция по вписванията – Служба по регистрация – гр. Пазарджик, при съседи на помещенията: изток – стоматологичен кабинет и двор, запад – двор и улица, север – двор и стоматологичен кабинет, юг – двор, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 110.00 лв. /сто и десет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
3. Части от имот – публична общинска собственост,  с обща площ 38.00 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра/, а именно: едно помещение /лекарски кабинет/ с площ 11.00 кв.м., второ помещение /манипулационна/ с площ 14.00 кв.м., трето помещение /склад/ с площ 4.50 кв.м. и коридор с площ 8.50 кв.м., находящи се в едноетажна полумасивна сграда, построена в УПИ ІІІ – комплексен приемателен пункт, РЕП, чакалня, в кв. 25 по плана на с. Сбор, община Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1/19.06.2000 г., с предназначение  – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 10.00 лв. /десет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
4. Части от имот – публична общинска собственост,  с обща площ 29.05 кв.м. /двадесет и девет цяло и пет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение /лекарски кабинет/ с площ 11.20 кв.м., второ помещение /женска и детска консултация/ с площ 10.90 кв.м., ½ ид.ч. от чакалня с площ 9.30 кв.м. и ½ ид.ч. от санитарен възел с площ 4.60 кв.м., находящи се в източната част на масивна едноетажна сграда на дървен гредоред, ползваща се за здравна служба, построена в УПИ І – читалище, озеленяване, трафопост и църква, в кв. 25 по плана на с. Добровница, община Пазарджик, актувана с Акт за публична общинска собственост № 60/27.09.1999 г., при съседи на помещението: изток – стоматологичен кабинет и тераса, запад – пощенска станция, север – зелена площ /парк/, юг – обслужваща алея, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС –  35,00 лв. /тридесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

ІІ. Имотите, описани в т. І,  да се отдадат под наем след провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства.
ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповеди за определяне на спечелилите кандидати и сключи със същите договори за отдаване под наем на общинските имоти.

 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 33 33 0 0

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала

понеделник 06 януари 2020 - 13:30:00