Р Е Ш Е Н И Е №39 от 30 декември 2019 година

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№39
от 30 декември 2019 година, взето с Протокол №3ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване в УПИ ІІ-248 в кв. 8 по плана на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, за построяване на лятна кухня към съществуваща жилищна сграда.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С предвиденото учредяване право на пристрояване ще се  подобряват битовите условия на собственика на сградата, за което има одобрен архитектурен проект, а също така ще постъпят и средства в общинския бюджет.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8. във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 56, ал. 1 от  Наредба  за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и след станалите разисквания.

Р Е Ш И:

  1. Учредява на Стоянка Милева с ЕГН …..  възмездно право на пристрояване върху 29,30 кв.м. в урегулиран поземлен имот ІІ- 248,  в кв. 8 по плана на с. Алеко Константиново, община Пазарджик, актуван с акт за частна общинска собственост № 658/28.05.2007 г., вписан в дв. вх. рег. под № 4077/01.06.2007 г., том IV, № 26 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик, на стойност изчислена от оценител на имоти в размер на 440 лева, за построяване на лятна кухня към съществуваща жилищна сграда, построена въз основа на отстъпено право на строеж, собственост на Стоянка Милева, съгласно нотариален акт, вписан в дв. вх. рег. под № 1471/19.02.2015 г., том 6, акт № 15 в Службата по вписвания – гр. Пазарджик.


    2. Упълномощава Кмета  на Общината да извърши процедурата по учредяване правото на пристрояване.

 

 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 29 29 0 0

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала>>>

понеделник 06 януари 2020 - 13:30:00