Р Е Ш Е Н И Е №36 от 30 декември 2019 година

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№36
от 30 декември 2019 година, взето с Протокол №3ОТНОСНО: Определяне на част от имот – публична общинска собственост, за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс, с предназначение – за спортно-състезателна и тренировъчна дейност на спортни клубове по бойни спортове, представляваща помещение с обща площ 120.00 кв.м., находящо се в североизточната част на сграда с идентификатор 55155.501.1027.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.501.1027, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Неофит Бозвели” № 29.   

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал.2 от ЗОС, чл. 16, ал.1 и ал. 2, чл. 81 и чл. 82 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства, след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


І. Определя за отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост, с предназначение – за спортно-състезателна и тренировъчна дейност на спортни клубове по бойни спортове, представляваща помещение с обща площ 120.00 кв.м. /сто и двадесет квадратни метра/, находящо се на първия етаж в североизточната част на сграда с идентификатор 55155.501.1027.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Неофит Бозвели” № 29, сградата е разположена в поземлен имот с идeнтификатор 55155.501.1027, застроена площ 736 кв.м., брой етажи: 4, предназначение: сграда за образование, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1142/21.09.2018 г., вписан в дв. вх.рег. № 8174/01.10.2018 г., том 24, акт № 157 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.
ІІ. Имотът, описан в т. І,  да се отдаде под наем за срок от 10 /десет/ години, след провеждане на публично оповестен конкурс по реда на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства.
ІІІ. Конкурсът да се проведе при следните приоритетни условия за избор на наемател:
  1. Предложен най-висок месечен наем, но не по-малко от 20,00 лв. /двадесет лева/ без ДДС. Посоченият минимален наем носи на кандидата 5 /пет/ точки. Всеки 10.00 лв. /десет лева/  над същия носят на кандидата по 1 /една/ точка.
2. Реализиране на инвестиции в наетия имот за срока на договора за наем. За поемане на ангажимент за реализиране на инвестиция в посочения срок кандидатът получава точки както следва: за първите 3 000,00 лв. /три хиляди лева/ - 10 /десет/ точки, за всеки следващи 1 000,00 лв. /хиляда лева/ – по 5 /пет/ точки. Минималното приемливо предложение по това условие е 3 000,00 лв. /три хиляди лева/, а максималното – 10 000,00 лв. /десет хиляди/ лева.
3. Разкриване на работни места в срок до 1 /една/ година след сключване на договора за наем, които да поддържа за срока на договора. За поемане на ангажимент за разкриване на работни места в посочения срок кандидатът получава точки както следва: за всяко едно работно място – по 5 /пет/ точки. Минималното приемливо предложение по това условие е 1 /един/ брой работно място, а максималното – 2 /два/ броя работни места.
4. Социална ангажираност. За поемане на ангажимент за извършване на дарение еднократно за срока на договора за наем, което да бъде реализирано до 1 /една/ година след сключване на договора за наем, в полза на Община Пазарджик, кметства на територията на Община Пазарджик, звена на общинска бюджетна издръжка – детски ясли, градини, училища, домове за стари хора, домове за хора с увреждания, кандидатът получава точки както следва: за първите 100,00 лв. /сто лева/ - 5 /пет/ точки, а за всеки 100,00 лв. /сто лева/ над посочената сума – по 5 /пет/ точки. Минималното приемливо предложение по това условие е 100,00 лв. /сто лева/, а максималното – 500,00 лв. /петстотин лева/.
5. За извършени минали дарения в полза на Община Пазарджик, кметства на територията на Община Пазарджик, звена на общинска бюджетна издръжка – детски ясли, градини, училища, домове за стари хора, домове за хора с увреждания, извършени до датата на вземане на решение за отдаване под наем на общинския имот, кандидатът получава точки както следва: за всеки 100,00 лв. /сто лева/ – по 5 /пет/ точки. Доказва се с копия на свидетелства, договори, удостоверения за дарения и др. документи.
За спечелил конкурса се обявява този кандидат, който спечели най-много точки. При равен брой точки за спечелил се обявява този кандидат, който е предложил най-висок наем по т. ІІІ.1. Ако има двама или повече кандидати, които са посочили еднакъв най-висок наем и са с равен брой точки, то помежду им се извършва наддаване за месечния наем при условията на явен търг, като наддаването започва от предложения от тях наем с наддавателна стъпка от 2 /два/ лева.
ІV. Утвърждава конкурсните книжа, които са неразделна част от настоящето решение.
V. До участие в конкурса се допускат спортни клубове, регистрирани по ЗЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.
VІ. Закупуване на конкурсна документация може да се извърши на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общината до 17,30 часа на последния работен ден преди крайния срок за подаване на предложенията. Същата е в размер на 25,00 лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.
VІІ. Обектът, предмет на конкурса, може да бъде оглеждан всеки работен ден в рамките на работното време, след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник, до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса, след предварителна заявка в Общинска администрация.
VІІІ. Крайният срок за приемане на предложенията на кандидатите е 17.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса.
ІХ. Възлага на Кмета на Общината да проведе конкурса за отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповед за определяне на спечелилия кандидат и сключи със същия договор за отдаване под наем на имота. 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 34 25 4 5
 
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик
Изтегли оригинала>>>

 

понеделник 06 януари 2020 - 13:10:00