Р Е Ш Е Н И Е №30 от 30 декември 2019 година

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№30

от 30 декември 2019 година, взето с Протокол №3ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор №55556.27.11, /проектен ПИ с идентификатор №55556.27.37/, в местност „Маховица“ в землището на с. Паталеница, община Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения.     Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и  чл. 9, ал. 2, чл. 124а, ал. 1 , чл. 109 ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 38 от ППЗОЗЗ и след станалите разисквания:

Р Е Ш И:


  1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор №55556.27.11, /проектен ПИ с идентификатор №55556.27.37/, в местност „Маховица“ в землището на с. Паталеница, община Пазарджик.
    2. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор №55556.27.11, в местност „Маховица“ в землището на с. Паталеница и да бъде присъединен отново в границите на населеното място.

    Срок за представяне на плана в Общината 150 календарни дни.Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 30 30 0 0

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 06 януари 2020 - 13:30:00