Р Е Ш Е Н И Е №27 от 30 декември 2019 година

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№27

от 30 декември 2019 година, взето с Протокол №3ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор №53335.305.16, в местност „Годжука“ по КККР на землището на с. Огняново, община Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1, чл.109 ал.3, т.7 от ЗУТ и след станалите разисквания:

Р Е Ш И:


1. Разрешава изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с №53335.305.16, в местност „Годжука“ по КККР на землището на с. Огняново, община Пазарджик, с който по реда на чл. 109, ал. 3, т. 7 от ЗУТ да се обособи урегулиран поземлен имот, съобразен с изискванията на чл. 60, ал. 3 от Наредба №7/2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и с площ и конфигурация, съгласно проекта.
2. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да извърши необходимото във връзка с провеждане на процедурите по ЗУТ и ЗКИР, включително промените в кадастралната карта на населеното място относно засегнатите имоти.
 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 31 31 0 0

     
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 06 януари 2020 - 13:30:00