Р Е Ш Е Н И Е №20 от 30 декември 2019 година

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№20

от 30 декември 2019 година, взето с Протокол №3    ОТНОСНО: Упълномощаване на Кмета на Община Пазарджик да издаде Запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обезпечаващ авансовото плащане по договор № BG05M9OP001-2.040-0037-С01, изпълняван от БМ ОСДУ по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, ОП РЧР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

    Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик за издаване на Запис на заповед, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG05M9OP001-2.040-0037-С01, изпълняван от БМ ОСДУ, на стойност 101 634,50 лв. (сто и една хиляди шестстотин тридесет и четири лева и петдесет стотинки), което представлява 20% от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ, с падеж на парично задължение –  150 календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на дейностите по административния договор, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10, чл. 27, ал.4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 61, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 8, ал. 1 от Наредба № Н-3 от 22 май 2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториториално  сътрудничество,

Р Е Ш И:


    Упълномощава Кмета на Община Пазарджик, да подпише Запис на заповед без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е било характер, в полза на Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обезпечаващ авансовото плащане по договор № BG05M9OP001-2.040-0037-С01, изпълняван от БМ ОСДУ, в размер на 101 634,50 лв. (сто и една хиляди шестстотин тридесет и четири лева и петдесет стотинки), което представлява 20% от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ, с падеж на парично задължение  150 календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на дейностите по административния договор.

    Приложение:
    1.Образец на запис на заповед. 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 36 36 0 0

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 06 януари 2020 - 13:30:00