Р Е Ш Е Н И Е №18 от 30 декември 2019 година

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№18

от 30 декември 2019 година, взето с Протокол №3


ОТНОСНО: Обезпечение на авансово плащане за 2020 г. по одобрен проект на СНЦ „МИРГ – ПАЗАРДЖИК” – „ВОМР НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство, по процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие”, приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, Договор №МДР-ИП-01-77/16.07.2018 г.

    Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


Упълномощава Кмета на Община Пазарджик при заявяване на авансово плащане за 2020 г. на СНЦ „МИРГ ПАЗАРДЖИК” по проект „ВОМР НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство, по процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие”, приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, Договор №МДР-ИП-01-77/16.07.2018 г. за поемане на задължение в размер на 182 517,42 лв. (сто осемдесет и две хиляди петстотин и седемнадесет лева и четиридесет и две стотинки), посредством подписване на Запис на заповед. 


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 27 27 0 0

 


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 06 януари 2020 - 13:30:00