Р Е Ш Е Н И Е №16 от 30 декември 2019 година

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№16

от 30 декември 2019 година, взето с Протокол №3ОТНОСНО: Освобождаване  от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2020 г. на всички читалища, развиващи дейност на територията на Община Пазарджик.

    Общинският съвет - Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, за освобождаване от такса битови отпадъци на всички читалища на територията на Община Пазарджик и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8,  ал. 6 от ЗМДТ и чл. 16, ал. 5 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик, след проведеното гласуване,

Р Е Ш И:


    Освобождава читалищата на територията на Община Пазарджик за имотите, в които те извършват основната си дейност, от заплащане на такса битови отпадъци за календарната  2020 год.,  включително за услугите, както следва:
    1. сметосъбиране и сметоизвозване;
    2. обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци;
    3. поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 37 37 0 0

 
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 06 януари 2020 - 13:30:00