Р Е Ш Е Н И Е №15 от 30 декември 2019 година

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№15

от 30 декември 2019 година, взето с Протокол №3ОТНОСНО:  Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2020 г. на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД гр. Пазарджик.


Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди мотивираното предложение на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 6 във връзка с чл. 16, ал. 5 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик и чл. 71 от ЗМДТ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


Освобождава „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик от заплащане на такса битови отпадъци за имотите му, намиращи се извън регулация на територията на Община Пазарджик, представляващи част от земеделски земи, които са обособени като санитарно-охранителни зони и са разположени в землищата на следните 20 населени места – с. Мокрище, с. Мало Конаре, с. Черногорово, с. Овчеполци, с. Тополи дол, с. Росен, с. Цар Асен, с. Сбор, с. Априлци, с. Гелеменово, с. Юнаците, с. Величково, с. Звъничево,  с. Ляхово, с. Паталеница, с. Црънча, с. Дебръщица, с. Алеко Константиново, с. Главиница и с. Синитово, за календарната 2020 г., включително за услугите, както следва:
- събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;
- третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;
- поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 36 36 0 0

 
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 06 януари 2020 - 13:30:00