Р Е Ш Е Н И Е №115

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№115
от 28 май 2020 година, взето с Протокол №8


ОТНОСНО: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Драгор и с. Црънча, община Пазарджик за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинет и стоматологичен кабинет.

Във връзка с увеличаване собствените приходи на Общината, което е свързано с изпълнението на общинския бюджет, както и с подобряване на здравното обслужване на населението, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 16, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства,

Р Е Ш И:

І. Определя за отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост, както следва:
1. Части от имот – публична общинска собственост, представляващи помещения с обща площ 53.10 кв.м. /петдесет и три цяло и десет стотни квадратни метра/, а именно: лекарски кабинет от 18.40 кв.м., манипулационна от 5.70 кв.м., женска и детска консултация от 11.60 кв.м., склад от 5.10 кв.м., чакалня от 5.90 кв.м., коридор от 4.50 кв.м., и санитарен възел от 1.90 кв.м., находящи се в сградата на здравна служба, заемаща част от първи етаж на двуетажна масивна сграда, построена в парцел ІІ – читалище, сладкарница, в кв. 24 по плана на с. Драгор, актуван с Акт за публична общинска собственост № 12/13.07.2000 г., вписан в дв. вх. рег. № 9489/21.06.2008 г., том VІ, Акт № 284 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с предназначение – лекарски кабинет, начална месечна наемна цена без ДДС – 65,00 лв. /шестдесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
2. Части от имот – публична общинска собственост, представляващи помещения с обща площ 43.80 кв.м. /четиридесет и три цяло и осемдесет стотни квадратни метра/, а именно: две стаи с площ съответно от 13.40 кв.м. и 11.55 кв.м. за стоматологичен кабинет и чакалня от 18.85 кв.м., находящи се на първия етаж в двуетажна масивна сграда за здравен дом, построена в парцел ХІV – здравен дом, в кв. 1 по плана на с. Црънча, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1/09.11.1998 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, начална месечна наемна цена без ДДС – 55,00 лв. /петдесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
ІІ. Имотите, описани в т. І, да се отдадат под наем след провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства.
ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповед за определяне на спечелилите кандидати и сключи със същите договор за отдаване под наем на имотите.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

31

31

0

0

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджикчетвъртък 04 юни 2020 - 13:09:45