Р Е Ш Е Н И Е №114

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№114
от 28 май 2020 година, взето с Протокол №8


ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. С предлаганите продажби се решават трайно жилищните проблеми на гражданите.
Общинският съвет – Пазарджик след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 37, чл. 39, т. 1, т. 2 и т. 4 и чл. 42 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик

Р Е Ш И:

І. Разрешава продажбата на общински жилища на настанените в тях наематели, както следва:
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1309.1.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, нула, девет, точка, едно, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Пловдивска”, който се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 55155.502.1309.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1309, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 86,09 кв.м. (осемдесет и шест квадратни метра и девет квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе № 36 с площ 4,45 кв.м. (четири квадратни метра и четиридесет и пет квадратни сантиметра) и 2,58% (8,74 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5453/20.05.2019 г., вписан във дв. вх. рег. под № 3811 на 29.05.2019 г., том 13, Акт № 163 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 13 577,00 лева (тринадесет хиляди петстотин седемдесет и седем лева) на наемателя Заприн Ангелов по повод заявление вх. №44-1080/21.04.2020 г.

ІІ. Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС при продажба на сгради, които не са нови (каквито са общинските апартаменти) не се начислява ДДС.

ІІІ. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

33

25

4

4

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 юни 2020 - 13:06:25