Р Е Ш Е Н И Е №112

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

112

от 28 май 2020 година, взето с Протокол №8

  

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 55155.13.91 /за обособяване на УПИ II-91, за производство, търговия и услуги/, м. „Чукур савак” по КККР на гр.Пазарджик, общ. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 55155.13.172 – НТП За селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп, м. „Чукур савак” по КККР на землище гр. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 55155.13.91 /за обособяване на УПИ II-91, за производство, търговия и услуги/, м. „Чукур савак” по КККР на гр.Пазарджик, общ. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 55155.13.172 – НТП За селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп, м. „Чукур савак” по КККР на землище гр. Пазарджик.

Транспортният достъп до ПИ с идентификатор 55155.13.91 /за обособяване на УПИ II-91, за производство, търговия и услуги/ ще се осъществява от съществуващ път ПИ с идентификатор 55155.13.130 – НТП За селскостопански, горски и ведомствен път, разполага се в северната част от ПИ с идентификатор 55155.13.172 – НТП за селскостопански, горски и ведомствен път и след около 27 м достига до проектния имот, като се подсигурява около 12 м за вход за същия имот, съгласно изчертаното трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

32

32

0

0
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджикчетвъртък 04 юни 2020 - 12:58:27