Р Е Ш Е Н И Е №111

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№111
от 28 май 2020 година, взето с Протокол №8

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.33.119, м. „Бръждовица”, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.33.119, м. „Бръждовица”, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.
Трасето започва от съществуващо електромерно табло, разположено на границата на ПИ с идентификатор 32010.33.91, продължава на изток през ПИ с идентификатор 32010.33.94 – НТП местен път, след което променя посоката си на север като преминава по дължината на ПИ с идентификатор 32010.33.102 – НТП полски път. След около 405м сменя посоката си на запад, преминава последователно през имоти 32010.33.103 – НТП напоителен канал и 32010.33.120 – НТП улица /собственост на възложителя/ до достигане на ПИ с идентификатор 32010.33.119, м. „Бръждовица”, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик, който следва да бъде захранен, съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

31

31

0

0

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 юни 2020 - 12:55:46