Р Е Ш Е Н И Е №110

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№110
от 28 май 2020 година, взето с Протокол №8


ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от ТНН на имотната граница на ПИ с идентификатор 55155.10.244, м. „Татар Екин” до ново ел. табло, предвидено за монтаж на имотната граница на ПИ с идентификатор 55155.11.69, за захранване на ПИ с идентификатор 55155.11.68, м. „Панагюрско шосе” по ККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината по повод подадено заявление вх. №УТ-741/25.02.2020 г.. от „Електроразпределение Юг” ЕАД, на основание чл.21, ал.1, т.11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от ТНН на имотната граница на ПИ с идентификатор 55155.10.244, м. „Татар Екин” до ново ел. табло, предвидено за монтаж на имотната граница на ПИ с идентификатор 55155.11.69, за захранване на ПИ с идентификатор 55155.11.68, м. „Панагюрско шосе” по ККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, преминаващо през имоти общинска собственост, съгласно предложението в приложената скица и регистъра на засегнатите имоти.

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП и прокарване на трасе на кабелна линия 1 kV, започващо от съществуващо електромерно табло на имотната граница на ПИ с идентификатор 55155.10.244, след което пресича републикански път II-37 (Панагюрище-Пазарджик-Пещера) и продължава в посока югоизток, като се установява в ПИ с идентификатор 55155.11.31 – За селскостопански, горски, ведомствен път до достигането на ново електромерно табло, предвидено за монтаж на имотната граница на ПИ с идентификатор 55155.11.69, за захранване на ПИ с идентификатор 55155.11.68, м. „Панагюрско шосе” по ККР на землище гр. Пазарджик.
Дължината на електропровода е около 147м – общинска и държавна собственост, засегната площ е 0.294дка – общинска и държавна собственост.

ІV. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

31

31

0

0

 


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 юни 2020 - 12:52:30