Р Е Ш Е Н И Е №108

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№108
от 28 май 2020 година, взето с Протокол №8

ОТНОСНО: Определяне на част от имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.408.1.1, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Цар Самуил” № 15, ет. 1, за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал.2 от ЗОС, чл. 16, ал.1 и ал. 2, чл. 81 и чл. 82 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства, след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

І. Определя за отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост, с предназначение: за търговска дейност, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.408.1.1 /пет пет едно пет пет точка пет нула три точка четири нула осем точка едно точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-13-34/23.01.2014 г. на началник на СГКК – Пазарджик, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Цар Самуил” № 15, ет. 1, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.408, предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 147.00 кв.м. /сто четиридесет и седем квадратни метра/, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 55155.503.408.1.2, актуван с Акт за публична общинска собственост № 763/23.01.2017 г., вписан в дв. вх. рег. № 406/25.01.2017 г., том 1, акт № 185 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик.
ІІ. Имотът, описан в т. І, да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, след провеждане на публично оповестен конкурс по реда на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства.
ІІІ. Конкурсът да се проведе при следните приоритетни условия за избор на наемател:
1. Предложен най-висок месечен наем, но не по-малко от 1000,00 лв. /хиляда лева/ без ДДС. Посоченият минимален наем носи на кандидата 5 /пет/ точки. Всеки 50 /петдесет/ лева над същия носят на кандидата по 1 /една/ точка.
2. Реализиране на инвестиции в наетия имот за срока на договора за наем. За поемане на ангажимент за реализиране на инвестиции в посочения срок кандидатът получава точки както следва: за първите 10 000,00 /десет хиляди лева/ – 10 /десет/ точки, за всеки следващи 1 000,00 /хиляда/ лева – по 5 /пет/ точки. Минималното приемливо предложение по това условие е 10 000,00 /десет хиляди лева/, а максималното – 35 000,00 лв. /тридесет и пет хиляди/ лева.
3. Разкриване на работни места в срок до 1 /една/ година след сключване на договора за наем, които да поддържа за срока на договора. За поемане на ангажимент за разкриване на работни места в посочения срок кандидатът получава точки както следва: за всяко едно работно място – по 5 /пет/ точки. Минималното приемливо предложение по това условие е 10 /десет/ броя работни места, а максималното – 20 /двадесет/ броя работни места.
4. Социална ангажираност. За поемане на ангажимент за извършване на дарение еднократно за срока на договора за наем в полза Община Пазарджик, кметства на територията на Община Пазарджик, звена на общинска бюджетна издръжка – детски ясли, градини, училища, домове за стари хора, домове за хора с увреждания, кандидатът получава точки както следва: за първите 100,00 лв. /сто лева/ – 5 /пет/ точки, а за всеки 100,00 лв. /сто лева/ над посочената сума – по 5 /пет/ точки. Минималното приемливо предложение по това условие е 100,00 лв. /сто лева/, а максималното – 500,00 лв. /петстотин лева/.
5. За извършени минали дарения в полза на Община Пазарджик, кметства на територията на Община Пазарджик, звена на общинска бюджетна издръжка – детски ясли, градини, училища, домове за стари хора, домове за хора с увреждания, извършени до датата на вземане на решение за отдаване под наем на общинския имот, кандидатът получава точки както следва: за всеки 100.00 лв. /сто лева/ – по 5 /пет/ точки. Доказва се с копия на свидетелства, договори, удостоверения за дарения и др. документи.
6. За сключени договори за наем с Община Пазарджик за общински имот с предназначение, идентично с това на отдавания под наем общински имот, кандидатът получава точки както следва: за всеки платен непросрочен месечен наем на Община Пазарджик до датата на провеждане на конкурса кандидатът получава по 1 /една/ точка.
За спечелил конкурса се обявява този кандидат, който спечели най-много точки. При равен брой точки за спечелил се обявява този кандидат, който е предложил най-висок наем по т. ІІІ.1. Ако има двама или повече кандидати, които са посочили еднакъв най-висок наем и са с равен брой точки, то помежду им се извършва наддаване за месечния наем при условията на явен търг, като наддаването започва от предложения от тях наем с наддавателна стъпка от 50 /петдесет/ лева.
ІV. Утвърждава конкурсните книжа, които са неразделна част от настоящето решение.
V. До участие в конкурса се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили конкурсни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
VІ. Закупуване на конкурсна документация може да се извърши на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общината до 17,30 часа на петия работен ден преди крайния срок за подаване на предложенията. Ако този ден е неработен, срокът се счита удължен до първия следващ работен ден включително. Същата е в размер на 25,00 лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.
VІІ. Обектът, предмет на конкурса, може да бъде оглеждан всеки работен ден в рамките на работното време, след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник, до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса, след предварителна заявка в Общинска администрация.
VІІІ. Крайният срок за приемане на предложенията на кандидатите е 17.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса.
ІХ. Възлага на Кмета на Общината да проведе конкурса за отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповед за определяне на спечелилия кандидат и сключи със същия договор за отдаване под наем на имота.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

33

28

3

2

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 юни 2020 - 12:40:51