Р Е Ш Е Н И Е №8 от 9 декември 2019 година

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№8

от 9 декември 2019 година, взето с Протокол №2ОТНОСНО: Избор на представител на Общински съвет – Пазарджик в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Хари Харалампиев – Председател на Общинския съвет и на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 64а, ал. 2 от Закона за защита от бедствия,

Р Е Ш И:


Избира за представител на Общински съвет – Пазарджик в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия Илиян Вулянов.


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 40 35 4 1

   


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 16 декември 2019 - 13:30:00