Р Е Ш Е Н И Е №1 от 13 ноември 2019 година

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№1

от 13 ноември 2019 година, взето с Протокол №1ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет – Пазарджик.


Общински съвет – Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 24, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и въз основа на получените резултати, отразени в Протокол от 13.11.2019 г. на Комисията за избор на председател на общинския съвет,


Р Е Ш И:Избира за Председател на Общински съвет – Пазарджик, г-н Хари Николов Харалампиев, с гласували „За” – 22 /двадесет и двама/ общински съветника.
Пълният резултат от проведеното тайно гласуване е виден от Протокол от 13.11.2019 г. на Комисията за избор на председател на общинския съвет, който е неразделна част от настоящото решение.
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председателстващ заседанието на Общинския съвет

сряда 20 ноември 2019 - 13:30:00