Р Е Ш Е Н И Е №5

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№5
от 31 януари 2020 година, взето с Протокол №1ОТНОСНО: Приемане на решение за актуализиране на план за действие за общинските концесии в Община Пазарджик 2018-2020 г., приет с Решение №131/27.09.2018 г., взето с Протокол №9 на Общински съвет – Пазарджик.   

    По предложение на Кмета на община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 36, т. 5 и т. 6, чл. 40, ал. 1 и ал. 3, т. 2 и чл. 45, ал. 2 и ал. 4 от ЗК, чл. 20 и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово- икономическите елементи на концесията и след преценка на фактическите основания, относно законосъобразността и целесъобразността на предложението на кмета за включване на нови проекти за общински концесии в плана за действие, за промяна във включени проекти за концесии, относно прогнозираните им елементи, за изключване на проекти за концесии, Общинският съвет – Пазарджик

 
Р Е Ш И:

  1. Приема Актуализиран план за действие за общинските концесии на територията на община Пазарджик за периода 2018 г. – 2020 г., съгласно приложение, неразделна част от настоящото решение.
    2. Актуализираният план за действие за общинските концесии на Община Пазарджик да се публикува в Националния концесионен регистър от определените от Кмета на община Пазарджик длъжностни лица.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 39 30 6 3

     
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала>>>

петък 07 февруари 2020 - 13:30:00