Р Е Ш Е Н И Е №7

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№7
от 31 януари 2020 година, взето с Протокол №1ОТНОСНО: Общински годишен план за младежта на община Пазарджик 2020 г.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и  чл. 16 от Закона за младежта, и след станалите разисквания

Р Е Ш И:


Приема Общински годишен план за младежта на община Пазарджик 2020 година.


Приложение  – Общински годишен план за младежта на община Пазарджик 2020 година.

 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 38 38 0 0

       

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала>>>
 

петък 07 февруари 2020 - 13:30:00